දුර්ලභ හා සොයාගැනීමට අපහසු ශ‍්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යාව හා බැඳුණු පොත්පත්, ප‍්‍රකාශන හා වෙනත් දෑ ඔබ වෙත පහසුවෙන් සමීප කරලීම archaeoSTORE සේවාවේ අරමුණයි. මෙම සේවාව මඟින් කෘති හා ප‍්‍රකාශන ඔබ වෙත ලබා දීමේ දී සාමාන්‍ය වෙළෙඳපොළේ පවතින මිලට වඩා වැඩි මිලකට ඒවා ලබාදීමට සිදුවන බව කාරුණිකව සලකන්න. අදාළ පොත්පත් ලබා ගැනීම, ගබඩා කිරීම, ඇසිරීම හා ඒවා ඔබ වෙත ලබා දීම මෙන් ම වෙබ් අඩවි, සයිබර් අවකාශ පවත්වාගැනීම සඳහා ඒ අමතර වටිනාකම් එකතු කිරීමට සිදු වේ. මෙම සේවාව තුළින් ආදායමක් ලැබෙන්නේ නම් එය නැවත ශ‍්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත‍්‍රයේ උන්නතිය සඳහා ම යොදවනු ලැබේ. ‌මෙම සේවාව පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් info@archaeology.lk ඔස්සේ අප වෙත දන්වා එවන්න.
archaeology.lk කණ්ඩායම

Events

december, 2019

No Events

Latest Articles

Sri Lanka Archaeology
October 25, 2019
The Tamil Pillar Inscription at the premises of the Rankot Vihara was discovered during the course of an archaeological ...
Sri Lanka Archaeology
October 24, 2019
Heritage through Lens 2019 archaeology.lk,  Nationally and Internationally recognized archaeological website in Sri Lan...
Mahinda Karunarathna
February 22, 2019
The main objective of this research is to explicate the significance of Cowry Shells (Monetaria moneta) that discovered ...
Sri Lanka Archaeology
December 23, 2018
Introduction The PGIAR is planning to organize a workshop on experimental archaeology: fundamentals of the manufacture a...
Sri Lanka Archaeology
December 15, 2018
This conference is focused on understanding the values embedded in burial archaeological sites in southernmost India. Th...
Sri Lanka Archaeology
December 4, 2018
The PGIAR is planning to organize a workshop on understanding wetland palaeoecology/ environmental archaeology and integ...
Sri Lanka Archaeology
September 20, 2018
Check your knowledge about Sri Lankan Archaeology by answering 10 questions
Sri Lanka Archaeology
August 24, 2018
Introduction India is the nearest neighbour of Sri Lanka and the greatest cultural inspiration of the Island nation. The...
Anuradha Piyadasa
July 30, 2018
The Prison cell of the last King of Kandy, King Sri Wickrama Rajasingha in Colombo fort is a somewhat well-known monumen...
Highway System in Ancient Sri Lanka
P Vidanapathirana
July 23, 2018
P Vidanapathirana
July 23, 2018
Historical information about the ancient road network of Sri Lankais restricted to random records encountered in histori...
Anuradha Piyadasa
June 28, 2018
The felicitation ceremony for Dr. Roland Silva and Prof. P.L. Prematilleke organized by ICOMOS – Sri Lanka was held re...
Sri Lanka Archaeology
June 25, 2018
The location of Sri Lanka in the Indian Ocean opened her many opportunities to interact with foreign trade links at the ...
X