การโฆษณา
พุธพฤศจิกายนพฤศจิกายน 14
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව ජනාවාසකරණය පිළිබඳ ව තතු විමර්ශනය කිරීමේ දී එහි සමාරම්භය පුරා ශිලා යුගයෙන් (Paleolithic period) ආරම්භ ව මධ්‍ය ශිලා යුගය (Mesolithic period), ප‍්‍රාථමික යකඩ යුගය (Early Iron Age) ඔස්සේ විකාශනය වී ඇති ආකාරය ගවේශන හා කැනීම්වලින් තහවුරු කරගෙන තිබේ (Deraniyagala 1992:709-710; Deraniyagala 2007:4). මධ්‍ය ශිලා අවධියට පසුව එළිඹිය යුතු නව ශිලා යුගය පිළිබඳ යම් සාධක ප‍්‍රමාණයක් දොරවක ලෙනෙන් හා හෝර්ටන් තැන්නෙන් මෙන් ම මාන්තායිවලින් වාර්තාවන බව පර්යේෂකයින් (Premathilaka 2003; Wijepala in Deraniyagala 2007:59; Wijepala 2007:97-120).

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2018

ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ

บทความล่าสุด

บทเรียนประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของศรีลังกา 11: ยุคกลางของศรีลังกา / จุลภาค III / III ...

มนุษย์มักมุ่งสู่เป้าหมายของศิลปะและสร้างทัศนคติในการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการพัฒนาของมนุษยชาติ ในระดับโลกนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ระบุถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์ในยุคที่สูงขึ้น ถ้ำล็อคที่รู้จักกันในฝรั่งเศสlæskōsภาคใต้ (ประมาณ 20,000 ปีที่ผ่านมา) และในภาคเหนือของสเปนælṭamīrāguhāvanhi (BC-34,000 12,000) และบันทึกไว้บนผนังของภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกและอาร์เอสสัตว์ในเรื่องนี้เป็น นอกจากนี้หลายแห่งในโลกผ่านการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบว่าเปลือกหอยนกกระจอกเทศไข่ได้รับการบันทึกเช่นเดียวกับการตกแต่งดินบันทึกmavudevan̆ganaเตรียมเชื่อว่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงในรูปแบบของอาร์เอสจนถึงด้านบนสุดของชิ้นงานที่เป็นที่รู้จักกันpurāśilāยุคความคิดทางศิลปะ ยังกล่าวอีกว่าการออกแบบเหล่านี้นำไปสู่ยุค 35,000-20,000 เมื่อเทียบกับช่วงกลางของยุคในศรีลังกา

ประวัติความเป็นมาของศรีลังกา 10: ยุคยุค / ยุค Microcosmic ของศรีลังกา II / III ...

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ชายวัยกลางคนของศรีลังกาสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีอาหารที่สมดุลเป็นอาหารของตัวเอง

ประวัติความเป็นมาของศรีลังกา 9: ยุคกลาง / Micropolitan ของศรีลังกา ...

Chandima Bandara ภาควิชาโบราณคดีและการจัดการมรดก Ambanwala ศรีลังกา Rajarata University, Mihintale บทนำจากยุควัฒนธรรมที่ต้องเผชิญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์สมัยโบราณ ...

โบราณคดีทางทะเลและน้ำ

ලංකාවේ ඔරු වර්ගයේ යාත‍්‍රා

ඩබ්.එච්. රුක්‍ෂාන් ප‍්‍රියන්දන මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය, කොටුව, ගාල්ල. සංක්‍ෂේපය මෙරට ජල යාත‍්‍රා භාවිතය පිළිබඳ ඉතිහාසය ක‍්‍රිස්තු පූර්ව යුගය දක්වා ඈතට විහි දී යයි. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය...

บทประพันธ์และอักษรซีริลลิก

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

ประวัติความเป็นมาของศิลปะและศิลปะ

ศิลปะการเต้นรำของแหล่งโบราณคดีสมัย Anuradhapura

ในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมพวกเขาพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมของตนเองและเปลี่ยนแปลงตามประเทศและชีวิตของผู้คนและปรับตัวเข้ากับพวกเขา การเต้นรำจึงสามารถเริ่มต้นได้เมื่อสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิม คิดว่าฐานะปุโรหิตสามารถใช้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสในการล่าสัตว์เผ่าการล่าสัตว์ความสำเร็จฝนและชัยชนะของสงคราม
การโฆษณา
X
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!