පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති පූජ්‍ය එල්ලාවල මෙධානන්ද හිමි විසින් 2017 ජුනි මස 11 දින ශ්‍රි ලංකා  රාජකීය ආසියාතිකයන්ගේ සංගමයේ දී පැවැත් වු ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යා සංගමයේ  මාසික දේශනය.

පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති පූජ්‍ය එල්ලාවල මෙධානන්ද හිමි පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා පහත ලිපිනයට පිවිසෙන්න.

Ven. Ellawala Medhananda Thero

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here