මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා 2014 දී සිදු කල කූරගල ගවේශනයේ වර්තාව ඔබට දැන් PDF ගොනුවක් ලෙස භාගත හැක.

වාර්තාව භාගත කර ගන්න

 

KuragalaReport

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.