මාර්ග පුරාණය – ආචාර්ය පී. විදානපතිරණ

marga_puranaya_p_vidanapathirana
marga_puranaya_p_vidanapathirana_01
marga_puranaya_p_vidanapathirana_02
marga_puranaya_p_vidanapathirana_03
marga_puranaya_p_vidanapathirana_04

මාර්ග පුරාණය – ආචාර්ය පී. විදානපතිරණ

රු1,200.00

පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ‌‌ජේ්‍යෂ්ඨ කථීකාචාර්ය පී. විදානපතිරණ මහත්මිය විසින් රචනා කරන ලද දර්ශනසූරි උපාධි නිබන්ධයේ ‌ෙතොරතුර ඇසුරු කරමින් හා නව ගවේෂණ මඟින් අනාවරණය කරගත් ‌තොරතුරු ද ඇතුුුුළු කරමින් රචනා කරන ලද පුරෝගාමී කෘතියකි.

ලංකාවේ අතීත මාර්ග රටාව හා පරිවහණය පිළිබඳ සිංහල බසින් දැනගැනීම සඳහා ඇති ප්‍රධානම කෘතියයි.

B5 ප්‍රමාණයේ පිටු 196කි.

පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ප්‍රකාශනයකි.

  • Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “මාර්ග පුරාණය – ආචාර්ය පී. විදානපතිරණ”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Billing details

Order Review

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal රු0.00
Order Total රු0.00

Payment Methods

  • Pay by Visa, MasterCard, AMEX, eZcash, mCash or Internet Banking via PayHere.

Grand Total:   රු0.00

loader
X