ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 14, 2018
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව ජනාවාසකරණය පිළිබඳ ව තතු විමර්ශනය කිරීමේ දී එහි සමාරම්භය පුරා ශිලා යුගයෙන් (Paleolithic period) ආරම්භ ව මධ්‍ය ශිලා යුගය (Mesolithic period), ප‍්‍රාථමික යකඩ යුගය (Early Iron Age) ඔස්සේ විකාශනය වී ඇති ආකාරය ගවේශන හා කැනීම්වලින් තහවුරු කරගෙන තිබේ (Deraniyagala 1992:709-710; Deraniyagala 2007:4). මධ්‍ය ශිලා අවධියට පසුව එළිඹිය යුතු නව ශිලා යුගය පිළිබඳ යම් සාධක ප‍්‍රමාණයක් දොරවක ලෙනෙන් හා හෝර්ටන් තැන්නෙන් මෙන් ම මාන්තායිවලින් වාර්තාවන බව පර්යේෂකයින් (Premathilaka 2003; Wijepala in Deraniyagala 2007:59; Wijepala 2007:97-120).

ਕੈਲੰਡਰ

ਨਵੰਬਰ 2018

ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬਕ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸ 11: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੱਧਕ / ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਫ III / III ...

ਮਨੁੱਖ, ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ āśakta ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ. ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ purāśilā ਯੁੱਗ, ਜਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ælṭamīrā guhāvanhi (ਬੀ ਸੀ 20,000-34,000) ਦੱਖਣੀ ਜਰਮਨੀ læskōs (12,000 ਬਾਰੇ ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲਾਕ-ਜਾਣਿਆ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੁਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਅੰਡੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ mavudevan̆gana ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ purāśilā Era ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਕਲਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ kālanīrṇa ਯੁੱਗ madhyaśilā ਤੌਰ ਮਤਲਬ ਹੈ 35,000-20,000 ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ: 10: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ II / III ਦੀ ਮੱਧਕ / ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੋਮੀਕ ਉਮਰ ...

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ 9: ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮੱਧਕ / ਮਾਈਕਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੀਰੀਅਡ - ...

ਚੰਦਮੀ ਬਾਂਦਰ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਨਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਜਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਿਹਾਂਤਾਲੇ. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੀਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ...

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ

ලංකාවේ ඔරු වර්ගයේ යාත‍්‍රා

ඩබ්.එච්. රුක්‍ෂාන් ප‍්‍රියන්දන මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය, කොටුව, ගාල්ල. සංක්‍ෂේපය මෙරට ජල යාත‍්‍රා භාවිතය පිළිබඳ ඉතිහාසය ක‍්‍රිස්තු පූර්ව යුගය දක්වා ඈතට විහි දී යයි. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය...

ਏਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਅਨੁਰਧਪੁਰਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਲਾ

ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਫਲਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
X
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!