P. DGM

고고학 대학원, Bauddhaloka Mawatha, Colombo.

ඓතිහාසික යුගයේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳ දැනුම ඓතිහාසික මුලාශ‍්‍රයවල ඉදහිට වාර්තාවන තොරතුරු, බි‍්‍රතාන්‍ය පාලන සමය තුළ ගවේශන ආශ‍්‍රිත තොරතුරුවලට සීමා වී පැවතිණ. මෑත කාලීන ගවෙිශන පදනම් කර ගනමින් ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 13 වන ශත වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය එහි ගති ලක්ෂණ සහ එම මාර්ග පද්ධතිය යළි ගොඩනැඟීමට මෙහි දී අවධානය කරනු ලැබේ. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හා ප‍්‍රබලත්වය, ආර්ථික වර්ධනය, ආගමික සංස්ථාන්හි බහුලත්වය ආදී සාධක මාර්ග පද්ධතිවල ස්ථාවරත්වය හා ව්‍යාප්තිය සමග බැදී පැවතිණ. දකුණු ආසියාවේ සම කාලීන රාජ්‍යයන්හි පැවති මාර්ග පද්ධතිවල අනුගමනය කරන ලද තාක්ෂණ ක‍්‍රමවේදයන් සහ විධි නියමයන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාතික මාර්ග පද්ධතිය තුළින් ද දක්නට ලැබේ. දිවයිනක් ලෙස පිහිටා තිබීමේ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශය සමග අන්තර්ජාතික දිගු මුහුදු වෙළෙඳ මාර්ගවලට තිබි සබඳතාව ද නිසා අගනගරවල සිට ප‍්‍රාදේශීය හා ප‍්‍රත්‍යන්තයන් සම්බන්ධ කළ මාර්ග පද්ධතියට අදාළ යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ.

스리랑카의 고속도로 시스템 : 연구 방법

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ වාර්තා වූව ද කාලනුක‍්‍රමික මාර්ග පද්ධතියක් පිළිබඳ ප‍්‍රමාණවත් සාධක ඇතුළත් නොවේ. මෙම සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලිය සඳහා ප‍්‍රවේශයක් එම තොරතුරු අතර අන්තර්ගත වේ. දීර්ඝ කාලීනව භාවිතයේ පැවති මාර්ග පද්ධතියකට අදාළ පැරණි මාර්ග නටබුන්, නටබුන් වූ ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්, ගව්කනු, මාර්ග සන්ධිස්ථාන සහ තොටමුණු, ජනාවාස, විහාරාරාම සංකීර්ණ, වැව් ව්‍යාප්තිය ආදී වූ භූගෝලීය පිහිටීම ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලබා ගත හැකි පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත සමූහයක් මේ සඳහා භාවිත කළ හැකි ය. මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල වාරතාගත තොරතුරු සමඟ ගලපා ගැනීමෙන් මාර්ග සඳහා වූ ක‍්‍රියාකාරී මූලධර්ම සහ ජාකිත සහ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමේ මාර්ගවල ගති ලක්ෂණ, ඉදි කිරීම් සහ භාවිතය පිළිබඳ මූලික සැකිල්ලක් ගොඩනඟාගත හැකි වේ. එමගින් ප‍්‍රකාශ වන්නේ සම කාලීන සමාජ සංස්කෘතික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇතිවන දියුණුව, දේශපාලන-ආර්ථික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇති වූ ප‍්‍රබලත්වය සහ සංවිධානය සහ එහි සීමාවන්ය. මෙහි ව්‍යාප්තිය සහ ස්ථාවරත්වය විවිධ කාල පරාසයන් තුළ වෙනස්වීම්වලට ලක්වන බව ද අවධානය කළ යුතු වේ.

රටක මාර්ග පද්ධතිය සම කාලීන රජය සතු දේශපාලන බලය, ආර්ථික සංවිධානය, සමාජ හා සංස්කෘතිය පිළිබඳව කියාපාන දර්ශකයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය. ඒ මගින් සම කාලීන නාගරික, ප‍්‍රාදේශීය සහ ප‍්‍රත්‍යයන්ත සීමාවන්හි අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ ව ද පැහැදිලි සිතියමක් නිර්මාණය වේ. අනුරාධපුර යුගයේ දී නගරයේ සිට දිවයිනේ සිව් දෙසට විහි දී ගිය ප‍්‍රධාන මාර්ග හයක් පිළිබඳව මෙම අධ්‍යනයේ දී අවධානයට ලක් කෙරේ. අශෝක අධිරාජ්‍යයේ රාජකීය මහා මාර්ගය පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට නැගෙනහිර ඩෙකෑන් සීමාවේ පිහිටි පෙෂවෝර්, තක්ෂිලා නගර දක්වා සැතපුම් 3,000ක් (1,000 kos) 현재의 정치 권력과 병행하여 실크로드가 퍼져 나갔다. 국가 발전의 상징 인 도로 시스템의 현재 개념은 로마 카톨릭, 중국, 캄보디아 앙코르 및 남아메리카의 잉카 토목 공학 시스템에서 연구되었습니다. 중국, 로마 문명 및 Maurya 제국 철거에서 중세와 중세 시대의 세계 도로 시스템 구축에 대한 안전 전술에 중점을 두었습니다. 도로의 엔지니어링 원칙 및 지리적 분포 패턴을 사용하는 것이 이러한 목표와 관련이 있습니다.

본 연구에서는 도로 시스템의 기본 원칙 중 일부에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 우선, 스리랑카의 노선 시스템이 항상 가동되고 있는지 여부와 그러한 도로의 경로가 이후의 국가 및 지역 도로 네트워크 개발에 활용되었는지 여부에 관심을 기울입니다. 기원전 10 세기 경부터 스리랑카에서 체계적인 도로 사용의 증거가 있습니다. 그러나이 도로는 계속해서 최신으로 사용되며, 역사적인 북동부 및 서부 구역의 많은 구역이 현재의 국도 시스템에 가입했습니다. 같은 방식으로 고대 도로의 오래된 방법은 영어 드라이 영역에서 새로운 도로의 건설에 따라 왔습니다. 인도 대륙의 오래된 도로 시스템에 대한 연구는 영어가 고대 도로에 새로운 도로를 건설했다는 것을 나타냅니다.

දෙවනුව, මෙම මාර්ග එ් ආකාරයටම ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම නොකඩවාම භාවිත නොවී ය. ප‍්‍රදේශීය වශයෙන් අනන්‍යතා සහිත මාර්ග භාවිත විය. වෙල්යායේ නියර වැව් බැමි හා ඇලවේලි හැම විටම ගම් අතර මාර්ග පද්ධතියට එක් වී පැවතිණ. වියළි කලාපයේ මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ගොඩබිම් මාර්ග හැර ගංගා ඇල ෙදාළ ආදී ජල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශයක් නොමැත. තෙවනුව මාර්ග වර්ගීකරණය සහ ගංගා හරහා යාමේ දී භාවිත වූ ක‍්‍රමවේදයන් (road type and crossing type) අගනගරය හා සම්බන්ධ ප‍්‍රත්‍යන්ත අවකාශීය කලාපයන් දක්වා වූ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මේ සඳහා භාවිත කර ඇති ක‍්‍රමවේද බෙහෝ දුරට සමාන වේ. ආර්ථික සම්බන්ධතාව මත වරායන් හා බැඳුණු මාර්ගවලට අන්තර් ජාතික සාගරික වෙළෙඳ මාර්ග සමග වූ සම්බන්ධතාව නිසාම නිර්යාත භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන මාර්ග ලෙස මෙම වැදගත්කම හිමි විය. සතර වන මූලධර්මය ලෙස මාර්ග පද්ධති ඉදිකිරීම, පවත්වාගෙන යාම, ක‍්‍රමවේද සහ එ් සඳහා වූ සම්පත් දායකත්වය ඇතැම් මාර්ගවල වූ දේශපාලන ආර්ථික වැදගත්කම නිසාම 13 වන ශත වර්ෂය දක්වාම නොකඩවා රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ඉදිතිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු මෙන්ම මාර්ගවල සේවාවන්ද පවත්වා ගෙන යන ලද බවට සාධක පවතී. දිවයිනේ ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය හා වර්ධනය හඳුනා ගැනීමේ දී ඉහත සඳහන් කළ සාධක මගින් තර්කානුකූල පදනමක් සපයා ගත හැකි වේ.

스리랑카의 역사적인 고속도로 시스템

දිවයිනේ ලොකු කුඩා ගංගාවන් මුහුදට ගලා බස්නා දිශානතිය සහ ඓතිහාසික භූ-දේශපාලන ව්‍යුහයේ සැකැස්ම අනුව අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු අගනගර හා සම්බන්ධ වන බොහෝ මාර්ග ගංගාවන් හරහා යා යුතු විය. ගොඩබිම් මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධතාව යටිතල ව්‍යුහය පිළිබඳ සාධක ලෙස දිවයිනේ ගංගාවන් හරහා දැවයෙන් සහ ගලින් කරන ලද පාලම්වල නටබුන් අදත් ඉතිරි ව පවතී. මේ සමග මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධ කළ හැකි විහාරාරාමවල පිහිටීම, අම්බලම්, කුඩා වැව් සහ ළිං ආදී වූ ප‍්‍රවාහන සම්බන්ධ යටිතල ව්‍යුහයන් සහ 19 වන ශත වර්ෂයේ සිට පුරාවිද්‍යා ගවේශනවල දී වාර්තාගත කර ඇති ගව් කනුවල (පැරණි මාර්ගවල පසෙකින් දුර මිනුම් ඒකකයක් ලෙස ගව්කණු සිටුවා තිබිණ. එ්වා ඉංග‍්‍රීසීන් විසින් මෙරට මහාමාර්ගයන්හි සිටුවන ලද සැතපුම් කණු හා සම වේ.) භූගෝලීය පිහිටීම ද මෑත දී සොයා ගෙන ඇති ගව්කනු ද දිවයිනේ සිව් දිගට විහි දී ගිය මාර්ග රටාවේ යටිතල ව්‍යුහයන් වේ.

스리랑카의 네 번째 수도의 주요 도로를 따라 연속의 아누라다푸라 기간에 여섯 개 네트워크는 약 1,100 km 덮여있다. 북쪽에서 Jambukōlapaṭṭana 자본은 남쪽, Homagama, 동해안과 gōkarṇatittha의 pallavavaṁka 포트, mahātittha 서해안, 그리고 주요 도로와 같은 포트 우루 벨라 지연은 6을 떨어졌다. 경제적, 사회적 및 문화적 ekṣatrayē의 kālinurūpava 종교 기업에게 지역 교통 네트워크와 pratyyantayan의 확산에 미치는 영향을 업그레이드로 인한 풍부하게 사용할 수 자본을 일으켰습니다. 이 거리를 포함한 도시는 국도 네트워크를 연결하는 주요 도로입니다.

Anuradhapura 시대에 자본에서 수도로 확장 된 주요 도로는 4 개

계약 기간 도로에 충분한, 심지어는 식별 개발에 자본의 도로 네트워크 재건의 유적 19 1,500 년 이상에있는 작은 나뭇 가지와 관개 운하, 돌과 작은 다리 나무를 통해 역사를 가진 오야 Malwathu 정보가 충분하지 않습니다. 도로 네트워크를 개발하기 위해 CE 적어도 1 세기는 아누라다푸라 중심에서 추측 할 수있는 요소입니다. 19 세기 동안, 영어는 Rajarach의 탐험을 사용하여 야생에서 같은 도로 시스템을 사용했습니다.

ඓතිහාසික තොරතුරු සමග මාර්ග හා සම්බන්ධ විවිධ වූ මංසලකුනු එනම් ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්ල, ගව්කනු, වැව් අමුණු හා වාරි ඇල මාර්ග ආදියෙන් සමන්විත යටිතල වයුහය පදනම් කර ගනිමින් ප‍්‍රධාන මාර්ග 6කින් යුත් ජාතික මාර්ග ජාලය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි ය. පාලම් සම්බන්ධ කර ගත් නගරය අවට කලාපයේ අධික ඝනත්වයෙන් යුත් මාර්ග ජාලයක් සිතියම් ගත කරනු ලැබ ඇත. මෙම පාලම් 13ක් ම මල්වතු ඔය හරහා වැටී තිබිණි. මේ අතරින් ගැල් ගමන් කළ හැකි වූයේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ ගල් පාලම් හරහා පමණි. ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් දෙකට අමතරව ගලින් කරන ලද තවත් පාලම් 4ක නටබුන් සොයා ගෙන ඇත. අවම වශයෙන් අඩි 6-8 දක්වා පමණ පළලින් යුතුයයි අනුමාන කළ හැකි එක්වර මගීන් 4-5කට එක පෙළට ගමන් කළ හැකි මෙම පාලම් විසුද්ධිමග්ගයේ Jamhasētu නමින් හඳුන්වා දී ඇත. මල්වතු ඔය හරහා කුඩා ගැල් ගමන් කිරීමේ දී මෙම පාලම් යොදා ගත්තා විය හැකි ය. පාලම් සඳහා භාවිත කරන ලද ගල් කණු සහ ඇතිරීමට යොදා ගත් ගල් ඵලකවල අවශේෂ මල්වතු ඔය ආශ‍්‍රිතව අදත් දක්නට ඇත. මෙම පාලම් ඇතුළු නගරයේ රුවන්වැලි සෑ මාර්ගයට, ශ‍්‍රී මහාබෝධියට සහ ජේතවනාරාමයට සහ රජවීදියට ද සම්බන්ධ වී අධිනාගරීකරණ කලාපයේ සතර ෙදාරටුවලින් විහි දී ගිය මාර්ග ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් හරහා ජාතික මාර්ග පද්ධතියට සම්බන්ධ වී පැවතිණ.

네 역사적인 수도 도로, 리디렉션 및 tunmaṁsandhi에서 도로의 네트워크가 함께 계획의 주요 특징뿐만 아니라에서 Polonnaruwa, 아누라다푸라의 도시가되는 기능으로 구성 직접 samānupātavīmat, 네 모서리를 확대. 넓은 거리 15-20 피트와 아누라다푸라 마을과 일반적인 pelonnaru. 아누라다푸라 도시, 남북 및 주요 도로의 동서 4 개의 문과 네 adhināgarīkaraṇa 지역 diśāgatava 포함 체계적 deepgoing은에서 거리의 네트워크로 구성되었다. 고고 학적 발굴을 포함한 도시에서 최고의 남문에서 58 발은 남북이 메인 스트리트 폭 구성을 포함 diśāgatava에 떨어진 것을 확인했다. 선 센터는 25 16의 피트 발에 암호 kuṭiyakyayi을 추측 할 수 넓은 건물 잔해를 확인했습니다.

Kautilya부셸의 왕실 고속도로와 도시의 길이는 48 feet (8)입니다. 중화 인민 공화국 기간의 규정에 따르면, 50는 수도 및 주요 고속도로에 있어야하며 로마 고속도로는 25 만 사용해야합니다. 19.7은 중국의 Chhang-an 수도 입구에서 발견 된 도로의 폭입니다.

스리랑카의 Anuradhapura 도로 네트워크

역사 및 고고 학적 증거

역사 및 역사적 사건에 대한 일부 보고서에서, 길가에 대한 정보는 일반적으로 역사적 자료에 포함됩니다. 왕족 기부금을 포함한 일부 비문은 지역 경제 및 군사 작전과 관련된 절차로 도로 정보에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 역사적인 데이터는 교량의 지리적 분포, 오래된 도로의 폐허와 오래된 도로의 방언을 매핑하여 재현 할 수 있습니다. 이를 위해 네덜란드와 섬 주민 그리고 섬으로 만든지도가 중요한 기여를합니다. 드라이 존 고고학 탐험에서 발굴을 위해 영어로 사용 된 고대 유적지 또한 중요합니다. 이 과정에서 오래된 도로의 유적을 매핑하는 것은 특히 수도 재건에서 높습니다.

Mahavamsa는 Anuradhapura와 다른 모든 주요 도시 거리에 대한 국도 네트워크의 관계에 대한 증거를 언급합니다. Devanampiya (250-210 BC) 스리 마하 보살의 왕의 통치 기간 동안 Jambukolapattana에서 Anuradhapura 순례자의 도착과 함께. 그것은 Horoddha 마을의 북쪽 입구를 포함하여 주요 입구를 따라 Mahamegha 정으로 이송되었습니다. 역사적인 소식통에 따르면 큰길 යන්න ඇතුළු නගරයේ උතුරු දකුණු ෙදාරටුව දක්වා වූ ප‍්‍රධාන වීදිය සඳහා භාවිත විය. 1960 වසරේ සිට වරින්වර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් කරනු ලැබූ කැනීම් වලින් නගරයේ උතුරු දකුණු සහ නැගෙනහිර ෙදාරටුවල භූගෝලීය පිහිටීම සනාථ කර ගෙන ඇත.

Anuradhapura Capital Route와 연결된 Malwathu Othiyama의 몇몇 큰 항구는 역사적인 소식통에 언급되어 있습니다. 이 항구들의 폐허가 확인되었습니다. Visuddhimagga이것은 Anuradhapura에서 Malwathu Oya를 건너 Anuradhapura에서 일어 서서 고대 페리가 될 수 있습니다. Mahavamsa에 명시된 바와 같이 마헨드라 마하나가 (ක‍්‍රි.ව.7-19) රජු සමයේ දී සෑගිරියේ පවත්වන ලද ගිරිඛණ්ඩ පූජාව සඳහා මල්වතු ඔයේ සිට සෑගිරිය තෙක් සුදු වැලි අතුරා සකස් කළ මාර්ගයට සම්බන්ධ තොටුපොළ ද, මෙය වේ. Sirimēghavanna 이것은 스리랑카 왕 (301-328)이 Mihintale에서 Anuradhapura로 Mihin 상을 의식적으로 수송 한 때입니다. 1892에는 동쪽 북쪽의 제타 바나 라 마야를 가로 지르는 고대 거리가 있습니다. 그 거리에 연결된 돌 다리도 6 feet 정도입니다 Jamhasētu වර්ගයට අයත් වූවකි. මෑත දී කරන ලද කැනීම් මගින් මතු කර ගන්නා ලද දකුණු ප‍්‍රාකාර සීමාවට දකුණු දිගින් නැගෙනහිර-බටහිර දිශාගත ව ගමන් ගත් වීදිය මෙය බව සනාථ වේ. නැගෙනහිර මහා මාර්ගය හා සමස්බන්ධ වූ ප‍්‍රධාන පාලම නිරන්තරයෙන් ම කාර්ය බහුලව පැවති බැවින් මල්වතු ඔය දකුණු ඉවුරේ පිහිටි පාචීනතිස්සපබ්බත විහාරය, මුල්ලෙගම සහ පුලියන්කුලම ආදී විහාර සඳහා ඉහත සඳහන් කළ පාලම භාවිත වූ බව අනුමාන කළ හැකි ය. මල්වතු ඔය හරහා නගරට ඇතුළු වීමේ දී ප‍්‍රධාන විහාර සඳහා වෙන් වෙන් වූ වීදි හා පාලම් භාවිත විය. නැගෙනහිර මහා මාර්ගයේ සිට පුලියන්කුලම විහාර සමීපයේ වූ මාර්ගයට සම්බන්ධ වූ හරස් මාවතක නටබුන් Horcart විසින් 1930 දී සිතියම් ගත කර ඇත.

수세기 전에 3 BCE가 제공 한 연대 기적 정보에는 도시에서 거리 거리 장식 및 거리 축제의 전통이있었습니다. Mahavamsa는 Devedel 왕, 백사장 및 Maha Bodhi 나무 심기의 5 개 반이 5 가지 색상으로 장식되어 있다고 말합니다. Uththiya Arahant Mahinda의 유적은 화장을 위해 Mihintale에서 Anuradhapura로 가져 왔습니다. 시체는 큰 무리에 배치되어 깃발을 따라 Mahaviharara로 가져와 페인트되었습니다. Anuradhapura 시대 말기에 거리, 다양한 의식에서 퍼레이드와 장례식이 거리를 방문했다고 가정 할 수 있습니다. 위에서 언급 한 것은 Anuradhapura의 거리에 관한 단지 몇 가지 사실이었습니다. 계속 전통 Kalyāṇavatī (1202-1208 XI) 여왕의 Ruvanweli에 의해 눈부신 거리에서 거리를 재배치하십시오. 그것은 또한 사실에 의해 확인됩니다. 일부 역사적 자료에는 수도의 대도시 거리 정보가 포함됩니다. 일부 거리의 지리적 위치는 식별 할 수 없지만 다양한 작업을위한 별도의 거리가 있다는 증거가 있습니다.

Mahavamsa에 따르면, 기원전 10 세기부터 무역 벽 밖에있는 Anuradhapura West 요새의 무역 뻗기가 나뉘어졌습니다. Pandukabhaya는 서아시아 국가들로부터 무역 공동체로서 이곳에 정착했다. 도시에서 수행 된 고고 학적 발굴에 따르면 외국 상인들은 기원전 10 세기 이전에 Anuradhapura시와 관련이있었습니다. 킹 우타 티사368-410, Basawakkulama Rock의 편지에 따르면, 서쪽 게이트 근처의 지역은 무역 센터였습니다. 탐사가 확인 된 고고 학적 증거와 역사적 사실과 자본에 대한 근거로 설계된 아누라다푸라의 4 로드맵에 대한 국가의 주요 도로 네트워크와 관련 있었다, 서쪽 게이트의 모든 도로는 거리 시장을 bed'ne.

그는 Mahakanadara에 Galpatha를 배치했다.

아누라다푸라의 수도에서 우세했다 다른 절차 규칙 그룹의 폭과 도로 건설 돌 다리의 서로 다른 폭의 사용에서 Kautilya 경제는 강력한 고고 학적 증거입니다. 고고 학적 증거는 마우리 아 왕조도 확인 된 중국 문명 내에서 작업을 밝혀졌다. 로열로드는 다른 요구에 사용되지 않았다. 그 결과, 돌 다리뿐만 아니라 접근시 가끔 6 발이 돌 다리 같은 폭의 8의 폭에 작은화물 7을 사용하고 나무 다리 (Saliyapura 근처 오야 Malwathu)와 edaṇḍak가 발을 사용 동일 수 있으며, 도로망 높은 nagāgarīkaraṇa 아누라다푸라 영역 남아 있었다. 복잡한 패턴은 정확하게 도시 계획의 일부 및 다양한 규칙과 지하철의 전통과 주변 지역을 사용하는 현대적인 방법에 대한 특별한 차선의 사용과 같은 방법으로 그물을 식별합니다.

아직 다리와 도로 코스의 유적, 동쪽을 연결하는 주요 노선과 Malwathu 당신의 도로 네트워크 동쪽 게이트를 포함하여 도시의 유적에서 발견되지 않은이 좌우 은행에서 당신 Malwathu 돌을 표시합니다. 강 건너편에는 많은 유적지가 없지만, 특히 다리의 오른쪽에 여러 개의 돌기둥이 있습니다. 이 돌이 많은 돌들은 바닥 수준의 3.5 피트에 관한 것이고, 다리에 덮여 있고 바닥에 회 반죽을 만든 바위가 있습니다. 다리는 5 정도의 높이에 위치해있었습니다. 돌 기둥이 돌기둥의 꼭대기에 설계되었다는 증거가 나타났습니다. 다리는 12-14 정도였습니다. 이 돌 다리는 Anuradhapura를지나 Anuradhapura시에서 동쪽, Rohingya 및 South에서 접근했습니다.

마하 카나 다라와 돌 다리

Makhachkala 항구와 도시의 상업 거리에 대한 도로망 계획은 도시의 안전에 중점을두고 있습니다. 출입구는 Galle 도로를 포함하여 동쪽 출입구에 직접 연결되어 있었지만 도로 시스템이 동쪽 - 남쪽 방향과 일치하도록 사용되었지만 물품을 운반하는 물품의 동쪽 요새와 평행하게 사용되었습니다. 도시의 무역 거리로가는 가장 짧은 경로는 돌로 포장 된 도로로 도시 한계에 진입하고 북쪽으로 이어지는 도로를 통해 본토로 진입하는 것이 었습니다. 도시의 주요 무역로는 서쪽 분기점의 서쪽과 요새 바깥쪽으로 평행 한 남북 방향으로 이루어져 있습니다. 위의 경로에서 도시에 진입하는 항공사는 북쪽과 남쪽 모두 였고, 도시의 서쪽은 무역로 외곽에 도달 할 수있었습니다.

공공 장소 및 목적지의 요인

이러한 예배의 군사 및 종교 장소에 대한 연결 포트 등의 요인에 따라 전국 대부분의 지역을 포함하는 도로 네트워크는 증거입니다 4 세기 CE 주변의 풍경에서 건물 내부. 다양한 역사적 사건의 보고서 이후 Pandukabhaya는 pratyayantayan 지상에서 아누라다푸라로가는 길에 있습니다. 요소의 지역 및 국경 존재의 한계에 국가의 조직 통신 시스템을 설치하는 짧은 시간 내에 전국 불교의 확산에 세계 통치의 결실. rajākīya의 후원 아래에있는 사우스 코스트, Homagama 및 Godawaya 동쪽과 서쪽 해안 노스 쇼어 (North Shore)의 jamm̆bukōlapaṭpana의 항구에서 목적지, 그리고, 산 정상에 역대 도로 saṁvardhanayavīmat을 Sripavan 장소에서 순례자의 길을 사용하고 일부 비문도 요인이다.

අනුරාධපුර නගරය සිට උතුරු මහා මාර්ගයේ ගමනාන්තය වූයේ උතුරු වෙරළේ පිහිටි ජම්බුකොලපට්ටනයයි. මෙම මාර්ග සබඳතාව ඌරාතොට වරායන් ද තදාසන්න සෙසු දූපත් සමග සම්බන්ධ විය. උතුරේ වරාය සමග නිරන්තර සබඳතා පවත්වන ලද බවත් පරිපාලන අවකාශීය සීමාවන් කරා මාර්ග ව්‍යාප්තව පැවති බවත් නිරන්තරයෙන්ම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතින. ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ ශී‍්‍ර මහා බෝධිය මෙරටට වැඩම වීම සන්සිද්ධිය එ් වන විට දිවයිනේ උතුරු සීමාවේ දඹකොළපටුන සිට අනුරාධපුරයට වූ මාර්ග සබඳතාව සහ රෝහණයේ කජරගාම, චන්දනගාමයට ද අනුරාධපුර රාජකීයත්වය සමග වූ සබඳතාවේ සන්නිවේදනය මහාවංශය වාර්තා කරයි. බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ සම්මෝහවිනෝදනී අට්ඨකතාවට අනුව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂයේ සිදු වී යැයි විශ්වාස කරනු ලබන දුර්භික්ෂ අවස්ථාවල දී ඉන්දියාවේ විහාරාරාම කරා යාමට භික්ෂූන් වහන්සේලා නැව් නැංගේ ජම්බුකෝල පට්ටනයෙනි. එ් සඳහා ජම්බුකෝලපට්ටනයේ නැව් සාදන ලද බවත් එහි සඳහන් වේ. 킹스 සඳහන් පරිදි පළමු වන ගජබා (ක‍්‍රි. ව. 114-136) රජු සමයේ සොලීරට ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය ඔස්සේ යාපා පටුනට ගිය බව අනුමාන කෙරේ. DhātuvaṁśayaKithsirim (551-569)에 따르면, 왕은 Dambakolaputana에서 스리랑카로 와서 Anuradhapura에게 치아 유물을 가져 왔습니다. 우라 토타 항구 (장비)의 역할은 주요 육로와 항구의 주요 연결 고리에 초점을 맞추는 것입니다. 국왕의 행정 구역에서의 도로 건설 및 도로 유지 관리가 북부 한계까지 확대되었습니다. 1의 파라 크라마 바후ගේ නාගදීප දෙමළ සෙල්ලිපිය අනුව ඌරාතොට, ඉන්දියානු වෙළෙඳුන්ගේ නැව් ගොඩ බසින ලද ප‍්‍රධාන තොටුපලක් වූ බවත් අශ්වයින් සහ ඇතුන් ගෙන එන නැව්වලට රජු විශේෂ සැලකිලි දැක් වූ බවත් සඳහන් වේ. එමෙන්ම දකුණු ඉන්දියාව ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා පරාක‍්‍රමබාහු රජු උරාතොට වරායේ නැව් තනවන ලද බවත්, වෙරළ නැව් කර්මාන්ත ශාලාවක් සේ දිස් වු බවත්, මහාවංශයේ සඳහන් කර ඇත.

Anuradhapura 시대에는 스리랑카의 국제 무역항과 같은 무역의 서해안 하위 부문에 개방 된 도로망이있었습니다. 이 때문에 서해안의 주요 무역 도로는 서쪽에서 서쪽으로 도시의 북쪽과 남쪽에있었습니다. Mahaththaya Main Road를 연결하는 주요 도로는 북쪽과 남쪽으로 국가의 4 개 주요 도로와 주요 도로를 연결하기 위해 설계되었습니다. 도로 네트워크의 체계는 상품 운송, 수출 및 도시 세관의 역할에 대한 적절한 유지와 관련된 주 경제 정책의 이행에 크게 기여했습니다. 그리고 후반 3 세기 및 도로 표지판의 조직에 아누라다푸라에서 mahātittha를 고용 2 세기 BCE (Manthai)에 의해 포트로 인한 정치적 불안정과 섬에 도착했다.

무역가 및 Uruwela 항구의 주요 도로는 3 개의 주요 도로였습니다. 저장 시설이 제공되었다의 연결된 네트워크 전체 도시 도로의 존재 때문에이 거리를 포트 mahātittha 수출입 상품의 제 2 측면 종류의 주요 도로에 액세스 할 수있는 섬의 수출 아누라다푸라 웨스트 무역 경로의 다양한 부분에서 얻을 수 있도록 가능합니다. 배후와 주요 도로를 따라 도시의 상품 무역 경로를 들고 포트에화물 운송의 교외 지역을 연결하는 도로 네트워크,하지만 관세 행정에 준수 사이의 상호 작용은 설계와 연락처를했습니다.

시장은 도시의 경계에 세워졌습니다. 운하와 도시 서쪽에서 교량은 Malwathu Oya로 흐르는 작은 운하를 따라 건설되었습니다. Peririmwewa 및 Palugaswewa 지역의 교량은 1891 및 1893의 정보를 기반으로 매핑됩니다. 1891에서는이 탐사가 도로 양쪽에있는 사각형 건물의 폐허를 밝혀 냈습니다. 이 건물들은 종종 수출을위한 박람회 또는 상품의 저장고로 여겨집니다. 주요 도로의 동쪽 해안 인 ghokrenea 임시 경로에 비슷한 기능이 있습니다. 바깥 도시의 외곽은 또한 북쪽에서 북쪽 벽까지 이어지는 도로의 양쪽에있는 배신자 건물의 융합으로 확인되었습니다. 이 도로는 Polonnaruwa 수도의 주요 무역 거리입니다. Gokarathiththaya (Trincomalee)와 Lankapatuna 항구 및 호송의 남쪽 도로는 Polonnaruwa에서 북쪽으로 연결되었습니다. 카반 국왕에서 Magama에서 Rajarata까지의 길까지 Mahavamsa 그것은 여러 번보고됩니다. 두츠 게 무누 왕Magama에서 Anuradhapura까지가는 길 Mahavamsa එන ස්ථානනාම දැනට අනාවරණය කර ගෙන ඇති රෝහණ මහා මාර්ගයේ ස්ථානනාම සමග ගැලපේ. බොහෝ ස්ථානවල නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින් ස්ථාපනය කරන ලද ගව් කනු හමු වී තිබීම නොකඩවාම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතීම පිළිබඳ සාධකයන් වේ. වංශකතා තොරතුරු ද අනුව රජරට රාජකීයයන් නිරන්තරයෙන්ම මහියංගන විහාරස්ථානය වන්දනා කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය භාවිත කළහ. මහාවංශයට අනුව මහියංගන චෛත්‍ය Devanampiya 그것은 Raju의 형제에 의해 지어졌고, 그때부터 왕은 수시로 왕들부터 Parramramabāhu, 6에 이르는 구조 조정 기간 동안 개선을했습니다. Mahiyangana는 4 King Khapitigamuwa의 King Xanthi가 쓴 기사에서 중요한 이정표입니다. 이 연결은 Magama뿐만 아니라 Godawaya 섬의 남쪽 해안에도 확장되었습니다. 이 도로는 시술 파와 (Sithulpawwa)와 같은 지역 사원과 연결되어있었습니다.

도로 기반 요인

물 방법 전송 시스템을 통해 이동합니다 상태로 사용하는 방법은 방향의 식별 및 배포 중요하다. 강 위에 건설 된 대규모 돌 다리는 고정 된 도로의 주요 고고 학적 증거입니다. 일부 작은 스트림 나무 다리는 도로 kālanurūpava 도로 및 수로, 접근 풍경을 활용 강 바위에 걸쳐 대규모 목재 교량 건설의 확장의 일부입니다. 일부 노선은 별도로 개발되었으며 동시에 물 경제의 동시 이동이 안정화되고 안정화되었습니다. 돌과 나무 다리, ambalamas, 퍼지는 게시물 사원을 따라 도로와 탱크 운동의 고고 학적 유적의 역사적 패턴의 도로는 더 이상 요소입니다.

දිවයිනේ බොහෝ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මෙන් අධිනාගරීකරණ කලාපයේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයන්හි ද ගව්කණුු සිටුවා අම්බලම් පිහිටුවා තිබිණ. මෞර්ය යුගයේ සිට භාවිතයට ගැනුණ පාටලීපුත‍්‍ර සිට පෙෂවෝර් දක්වා දිව යන මහා මාර්ගයේ (Grand trunk road) මගීන්ගේ පහසුව සඳහා සෑම සැතපුම් 2.5 (හෝ සැතපුම් 3 කට අඩු දුර ප‍්‍රමාණයකට) කටම ගල් කණුවක් බැගින් පිහිටුවා තිබූ බව සඳහන් වේ. මෙම ගල් කණු වර්තමාන සැතපුම් කණු (조각 광부)와 동일합니다. 스리랑카에서이 방법을 사용한 고고 학적 증거는 몇 가지 주요 도로에 기록되어 있습니다. 도로의 Mahātittha Abhayagiriya 무역 경로 북쪽은 아무 kaṇuuvak로 포스트 퍼지는의 유적에서 발견되지 고립 된 돌 kaṇuuva, 표출 사원 근처 vijayārāma를 심었다 확인 된. 아누라다푸라 도시 한계, 몇 군데와 기둥과 게시물 Rohana의 외침 외침, 섬 극의 주요 도로 옆에서 Polonnaruwa 도로의 설립 기간 도로의 외침, 흔적이 방법을 계속 계시된다. Nissankamalla의 왕S 미망인의 편지 60 일 타마는 아 슈루 콧타 니슈 샨카 යන පාඨයත් ගවේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇති රජුට අයත් රෝහණ මාර්ගයේ හා නැගෙනහිර මාර්ගයේ ගව්කණු සමුහයත් එ් බව තවදුරටත් තහවුරු කරයිි. බටහිර වෙරළේ මහාටිත්ථයට දකුණු දිගින් පිහිටි මනග උපවරායට වූ මාර්ගයේ ගව් කනු කිහිපයක් මහවිලච්චිය වැව ආසන්නයේද සැතපුම් 8ක පමණ දිගින් යුත් පැරණි මාර්ග නටබුන් වර්තමාන අරිප්පු මාර්ගයට යටව ඇත.

Abayagiri Maraje (보안 세포)의 북부에 위치한 건물 바닥에있는 결함이있는 건물의 바닥을 기반으로 한 amalvam에 대한보고가 있습니다. 그것은 1893의 Abhayagiri Vihara 전제에서 발견되었는데, 킹 마하 센 게이트 네 내장 옆길로 열린 대리석 플라크 문서 "Mahavamsa catusśālā"의 (C. 274-301) 시즌 홀이나 휴식 위치로 정의된다. Palugaswewa 가까운이 지역은, 돌은 버려진 폐허의 기지 주변의 넓은 발과 30 22의 발에 발견 보고 됨. 이 경우지면에서 4 높이의 석 기둥을 사용하여 승객의 편의를 위해 테이블이나 창을 둘 수 있습니다. Ugaral 지역의 Ambalum은 도로 교차점에 건설되었습니다. 주요 고속도로 무역로에 위치한 Ambalum 유역과 Jambukoapattana 북쪽 고속도로에서 두 개 보고 됨. 도시 Vijayārāmayat 북쪽, 더 ambalama 네 asōkārāmaya의 paṁkuliyat의 교차점과 사원과 거리의 북쪽 고속도로의 동쪽에 위치한 북쪽 kiribatveherat. 이 지역의 4 층 교차점에 대한 이야기가 언급됩니다. 동양과 멀리 마을에서 섬의 ​​북동쪽은 누가 사랑스러운 ambalamas 사원과 짧은 Malwathu로가는 길 위에 당신은 작은 돌 다리의 단계와 차선을 사용할 수 있습니다.

도시 제한 내의 amalvam과 잇몸의 원인은 Southern Highway의 Thisavava 지역에서보고됩니다. 특히 둘째 Parakramabahu II (1236-1270)는 국왕의 날로 받아 들여졌다. Hathawanagalla Viharavila 그리고 현대적인 논평과 국가를 해결할 수는 Thisawewa 다리 근처 목재와는 휴식 공간 근처에있는 것을 말한다. 때 일부 또는 Thisawewa 근처의 강을 건너 국가 주석과는 돌 기둥에 흐르는 Malwathu의 전환 운하 "puvaraheya"도입이 예상 될 수 있다는 사실을 누워 나무를 사용하여 완료되었습니다 해결 동남 목재 다리 고속도로 다리를 승리. 주요 도로는 토지와 Dakkinadesa의 우루 벨라의 paṭungama에서 아누라다푸라 여행을 다리를 건너 떨어졌다. 남부 노선에는 두 번째 Ambalama 남부 도시 경계를 넘는 유적지가 있습니다.

말라 (1187-1196 XI) 왕의 60 번째 집 왕실 칙령 정부는 끊임없이 확실한 태도를 보았고 문자 "니 손캉"을 문자 "코트"에 떨어 뜨리기로 결정했다. යනුවෙන් රජු විසින්ම දැක බලා ස්ථිර කර තුන් රජයේ ම මාර්ගවල ගව් කණු සිටුවන ලද බව සඳහන් වේ. එම රජුගේ ගල්පොත ලිපියට අනුව තුන් රජයේ මාර්ග කඳුකර, වනාන්තර, ඇලෙදාළ ගංගා හා වගුරු බිම් නිසා ගමන් කිරීමට දුෂ්කර මාවත් බව ද සඳහන් කර ඇත. අම්බලම් හා පාලම් තැනීම පිළිබඳ තොරතුරු රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ම සිදු වු බවට සාධක 2의 파라 크라마 바후 (1236-1270)는 듀 투게 뮤 누왕 통치 기간 동안 기록되었다. Mahavamsa는 임금이 섬의 많은 부분에서 장려하고 교량을 만들고 Mahavamsa를 차단 했었다는 것을 주장한다. Sri Pada Road를 따라 Karamodiri Oya, Ulapane 및 Amagamuwa에있는 왕의 아들 Devapatharaja가 강 목재 목재 교량을 건축했으며 지붕 마감재도 건축했습니다.

වියළි කලාපය හරහා ගලා බස්නා ගංගාවන් හරහා ඓතිහාසික යුගයට අයත් ගල් පාලම් 22ක් භූගෝලීය පිහිටීම ගවේශන මගින් සොයා ගෙන ඇත. උතුරු මහා මාර්ගයේ හාල්පාන් ඇල, මල්වතු ඔය, කනදරා ඔය, මල්වතු ඔය අතු ශාඛාව තුලාවැලිය, කල්ආර, පාවක්කුලම් හා උලුක්කුලම් යන ගල් පාලම් උතුරු මහා මාර්ගයයේ යටිතල ව්‍යුහයට සම්බන්ධ විය. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ අනුරාධපුර නැගෙනහිර ෙදාරටුවට සම්බන්ධ මල්වතු ඔය ගල් පාලම මහකනදරා ඔය සහ හුණුකනදරාව හරහා වූ පාලම්ද යාන් ඔයේ කොන්ගොල්ලෑව හා පරංගියාවාඩිය පාලම් ද ගෝකර්ණතිත්ථ දක්වා මාර්ගය සළකුනු කරයි. නැගෙනහිර වෙරළේ ගෝකර්ණ වරායට උතුරු දිගින් වූ පල්ලවවංක සහ මෙතෙක් හඳුනා නොගත් වරායන් ලෙස කි‍්‍රයාකාරීව පැවති වරායනට සම්බන්ධ පාලම් තුනක් යාන් ඔය හරහා වැටී ඇත. කි‍්‍ර ව 7 වන ශත වර්ෂයේ පමණ සිට ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ වෙළෙඳ අධිකාරියේ ඇතිවූ වෙනස්වීම සහ අගනගරය අනුරාධපුරයෙන් පොළොන්නරුවට මාරුවීමත් නැගෙනහිර වෙරළ කලාපයේ වරායවල වැඩි වැදගත්කමක් ගැනීමට හේතු වූවා විය හැකිය.

නගරට ඊසාන දෙසින් සන්ගිලිකනදරා ඔය (මල්වතු ඔය ශාඛාවන් වන) හරහා ගල් පාලමින් මොර ඔය හරහා රබෑව දී ද යාන් ඔය හරහා දෙමෝදර දී ද ගල් පාලම් හරහා පල්ලවවංක වරායට ප‍්‍රධාන මාර්ගයක් වැටී තිබිණ. මෙම මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මහා මාර්ගයක් කොකිලායි දෙසට වැටී තිබිණ.එය සළකුනු වන්නේ යාන් ඔයේ මෝරගම ගල් පාලමිණි. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මාර්ගයක් යාන් ඔයේ කිඹුල්පිටියාව ගල් පාලමින් පල්ලවවංක වරායට සම්බන්ධ වේ. නැනෙහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධවූ මාර්ගයක් කන්තලේ ආර හරහා (සමනල පාලම ප‍්‍රදේශයේ දී) ගල් පාලමින් සේරුවිල හා ලංකාපටුනට මන් කළ හැකි පැරණි මාර්ගයක් විය

Kanyankennni 바위 교량에 속하는 요인

නැගෙනහිර වෙරළ කායන්කානිවල ඇති පුල්ලිපොත ආර හරහා ගල් පාලමින් පොළොන්නරුව සිට කසාතොට හරහා වාලචිචනේ මුහුදු ප‍්‍රදේශයට වූ මාර්ග සබඳතාව ඇතැම්විට පොළොන්නරු අගනගරයවීමත් සමග වැඩි වැදගත්කමක් හිමිවූවා විය හැකිය. මෙම මාර්ගය දිගේ ජනාවාස අඩු වුවද නොකඩවාම විහාරාරාමවල පිහිටිම සහ කුඩාවැව් ව්‍යාප්තිය ද ස්ථාවර යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ. මෙම මාර්ගය රෝහණ මහා මාර්ගයට ද සම්බන්ධ වූ අතර සේරුවිල දෙසට යාමේදීද භාවිතා කළ හැකිවීම නිසා අන්තර් ප‍්‍රදේශ මාර්ග ජාලයේ වෙළෙඳ සබඳතා සඳහා වූ යටිතල ව්‍යුහය ලෙස හඳුනාගත හැකි වේ.

අගනගරයේ සිට මල්වතු ඔය වම් ඉවුර ඔස්සේ වැටී තිබුණු මහාතිත්ථ ප‍්‍රධාන වෙළෙඳ මාර්ගයට තන්තිරමලේ ගල් පාලමින් මහාතිත්ථ වෙළෙඳ නගරයේ දකුණු ෙදාරටුවට සම්බන්ධ විය. අන්තර්ජාතිික වෙළෙඳ ජාලය සමග පැවති සම්බන්ධතාව නිසා මනා පාලනයකට යටත් වූ ක‍්‍රමානුකූල මාර්ග ජාලයක් යේ ප‍්‍රධානම පුරාවිද්‍යාත්මක අවශෙෂයන් කලා ඔයේ පාලම්කඩවල ගල් පාලම ස නගරය තුළ ස්ථාපනය වී පැවතිණ. අනුරාධපුර සිට උරුවෙල වරායට වූ මාර්ගයේ සිට වෙරෙදගොඩ විහාරයට වූ මාර්ගයේ නටබුන් වාර්තා වී ඇති අතර කරෙයිතිවි හා පෙරිවිල්ලූවල ද මාර්ග සළකුනු 1920 දී වාර්තා කර ඇත. බෝහියර් 1924 දී මෙම මාර්ග සබඳතාව කල්ප්ටිය දක් වූ බව මාර්ග නටබුන් අනුව හඳුනා ගනී. කලා ඔයේ රදාතොට ගල් පාලම හා එම මාර්ගයේ දකුණු දිග විහිදීමට සම්බන්ධ සියඹලන්ගමු ඔය මුදින්නේගම පාලම ද අනුරාධපුර සිට දක්ඛිණ දේශයට වූ මාර්ගයේ ටිතල ව්‍යුහය වේ. මෙම මාර්ගය වර්තමාන අනුරාධපපුර කුරුණෑගල මාර්ගයට සමගාමීවේ. ප‍්‍රධාන විහාරාරාම මෙන්ම බලල්ල සිට පාදෙණිය දක්වා අම්පලම් ද තවදුරටත් ඉතිරිව ඇති සාධකයන් වේ.

디자인, 가격은 지역 nagārāśrita 아누라다푸라에서 관개 시스템의 확장과 도로의 더 복잡한 네트워크 일 수있다. 즉 nuvaravæva Mahagalkadawala에서 관개 운하와 지역의 호수 Kanadara의 adhināgarīkaraṇa 은행에서 운하와 연습으로 사용, Malwathu 당신을 통해 Mahagalkadawala 탱크와 교외 지역 관련 관개 운하와 댐의 정착촌 건설로 결승 진출을 사용하는 방법에서입니다. 이 연구는 왕의 개입에 일어난 지리적에 해당되지 않는 경우는 스리랑카 지역 관개 그물 스타일 전송 네트워크와 관계를 구축 할 계획. 그러나 일부의 경우, 시작과 지역으로 확산 건조 눈에 보이지 않는 작은 관개 운하의 끝에서, 도로의 은행 역사 시대에 직접 섬의 전송 네트워크에 존재하는 것으로 가정 할 수있다. 도로 네트워크에 대한 계획 도로 등의 운하 관개 네트워크의 롤링 은행을 소유 확장 된 중국 문명의 폭을 확장 밝혀졌다 그 기원 2 세기입니다.

도로의 유지 보수 및 유지 관리

ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ දී ලියන ලද කෞටිල්‍යගේ අර්ථශ‍්‍රාස්ත‍්‍රයේ රජු විසින් ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධ කර ගනිමින් භාවිතයේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි මාර්ග ඉදි කළ යුතු බව සඳහන් වේ. අගනගරය තුළ, යුද හමුදා මූලස්ථානවල, වරාය, අලි ඇතුන් හා වෙනත් සතුන් ගෙන යන රථ සඳහා (ප‍්‍රමාණවත් පළලින් යුත්) සහ වෙළෙද (ජල මාර්ග හා ගොඩබිම් මාර්ග) මාර්ග ආදී සියලු මාර්ගයන් ඉදි කිරීම්, පාලනය, පවත්වා ගෙනයාම අධිරාජයා විසින් කළ යුතු අතර වෙළෙඳ මාර්ගවල යන ගැල් සමුහයන් සොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ක‍්‍රියා මාර්ග ද රජුට අයත් කාර්යභාරයට අයත් වේ.

자본의 수도를 통해 도로를 시작하는 것이 더욱 중요합니다. 도로 그리스도 세기 거리 수준 전에 5 년의 도시에서 매우 높은 수준이었다과 세련된 높은 (FA-위안) 스님이 기록하는 빠을 포함하여 도시와 괜찮다고했다고. 또한 고고학과 역사적인 stupas의 기록, 변두리에 설립 된 회당이 있습니다. 바위가있는 길에 계단이있었습니다. 최근 발굴 조사에 따르면 도시 경계에서 거리의 돌이 세워졌으며 일부 거리가 양쪽에 꿰맨다고합니다. 석판은 돌로 지어진 거리의 폐허에 꽂혔다. 대도시 외곽에는 도시의 경계가 있으며 때로는 도시 외곽에도 있습니다. 1887에서 케빈 아누라다푸라 영역, 아래로 이상이 피할 수 있도록 돌으로 덮여 침식 길가 게시판 toluvila 돌 phaḷaka을 마련하는 과정에서 지적한 바와 같이, 높은 곳 아래 몇 가지 단계를 사용하여 구축되었다.

리티 갈라 워크

하이 엔드 거리와 거리가 주요 사원 단지에 있다는 것을 증명할 수있는 증거가 여전히 있습니다. Ritigala 사원 복잡, 하이 엔드 yuktavūt, 경로와 높은 기술력으로 이어지는 도로에 Kramānukūlavūt은 예입니다. 이 기술은 현지 지형을 사용하기에 적합하기 때문에 잘 보존되어 있습니다. 뿐만 아니라 전국 도로 네트워크와 같이 작은 운하 시스템은 돌판의 기병과 Rajagala 사원 복잡 도로를 가로 질러 사용 방법에서 볼 수있다. 다시 시기리 야 락 도로에 대한 액세스, Mihintale Delowak 수영장과 사원 복잡한 계단 두에 대한 액세스를 설정하는 북동 - 남서 diśānusārī에 사리탑을 슬리 팅, 도로에, 저와 나를 위해 장소의 좋은 풍경을 만들기 위해 계속 건축 기술 기술 또한 중요한 요소입니다.

중국어, 로마 문명과 인도 마우리 아 제국의 규칙 도로의 건설, 움직임을 유지하기는 왕의 통치 아래 있었다. 도로는 고고학 소스와 크로니클이 때 스리랑카의 도시 계획의 일환으로 도로 건설에 콘텐츠 정보를 제외하고, 왕에 의해 만들어진 기여에 대한 정보입니다. 극 주요 도로, 교량 건설, 도로 회전이, 지역 및 국경 지역을 이동하는 내장 ambalamas 도시 경계, 네 개의 사각형에 대한 준비가 공장을 설정하는 울 설치, 사방 유지하고 설정 공장이 어려운 스리랑카 PADA로 도로를 부여하는 승려 도시 보조금을 제공 수행 된 작업이 왕실 후원하에 있었다는 증거가 있습니다. . 모든 일에 국가 및 지방 도로 (수로와 육로) 건설 및 도로의 유지 보수에 Kautilya의 arthaśrāstrayē 왕에 의해 수행 될 것입니다. 서로 다른 도로가 도로 네트워크에 입력되었으며 너비로 구성되어야합니다. 골웨이 여행 무역이 도로를 보호하기 위해, 도로 의무에 대한 배치 임원의 왕의 작업입니다.

ප‍්‍රධාන මාර්ගවල අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම, ඉතා දිගු ප‍්‍රධාන මාර්ග හා අතුරු මාර්ගවල දුර මිනුම් එ්කක ලෙස ගල් කණු සිටුවීම, මගීන්ගේ පරිහරණය සඳහා ළිං, පොකුණු, කුඩා වැව් ඉදි කිරීම ද විශේෂ ස්ථානවල සහ මංසන්ධිවල ගස් රෝපණය කිරීම, අවශ්‍ය ස්ථානවල ආරක්ෂිත කුටි ඉදි කිරීම, පළතුරු උයන් මග දෙපස පිහිටුවීම ආදිය රජු විසින් කළ යුතු බව සඳහන් වේ. චීනයේ ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ තුන්වන ශත වර්ෂයේ දී Chhang-an අගනගරයේ මාර්ග ඉදි කිරීම් පිළිබඳ ව තොරතුරුවල ප‍්‍රධාන මාර්ගවල ගස් සිටිවන ලද්දේ අඩි 30ක පරතරයකින් බව වාර්තා වේ. අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම යම් නිශ්චිත දුර ප‍්‍රමාණයකට අනුව පිහිටුවන ලදී. මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ ප‍්‍රධාන මහා මාර්ගය වූ පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට පෙෂවෝර් දක්වා වූ මාර්ගයේ (Grand trunk road) සෑම සැතපුම් 1.5 (helf korsa), 순례자들이 세워졌다. 도로 반대편의 모든 3 마일 (한 korsa) 맷돌이 심어진다고합니다. 역사적인 도로 네트워크와 관련된 Ambalum의 유적은 Kandyan 시대의 오래된 것입니다. 현재 Kurunegala-Anuradhapura 도로는 오래된 도로와 매우 유사합니다. 작고 Padeniya에 대해 1.5와 마일 간격을 ambalamas 경우 각각 Padeniya Daladagama, Balalla, Kumbukwewa에서 Daladagama에 기존 도로의 경로는 위치했다. 이 Ambalam은 Kandyan 시대가 계속되는 주요 도로입니다.

Polonnaruwa 마을의 거리

스리랑카의 역사적인 도로 시스템의 건설 및 유지 관리와 동일한 관리 방법이 있다고 가정하는 것이 가능합니다. 이것들은 마하 봄사의 주요 기능 중 일부이며, 소스와 비문에 관한 문헌은 물론 탐험에 공개 된 데이터도 포함됩니다. Fa-Fauns에 따르면, Anuradhapura 도시의 회당이 설립되어 Mahavamsa 왕 Vijayabahu 1 (C. 1055-1110) 회당은에서 Polonnaruwa의 도시 기능의 길이에 온다 네 승려 위해 설립되었습니다. 이 정보는 인도의 인도 방법 사용의 증거입니다. 마우리 Chandragupta이 일을 아소카 황제에 의해 설립 회당을 수용 할 수있는 도시의 종교 성직자 도착의 제일 위의 규정에 따르면입니다 시장의 행위가. Fa-Fauns에 따르면, Anuradhapura 도시의 회당이 설립되어 Mahavamsa 왕 Vijayabahu 1 1055-1110 (XNUMX-XNUMX)은 폴론 나루와 (Polonnaruwa)시에 설립되어 사면에 들어온 수도사들을위한 회당을 설치했습니다. 도시 경계 주변의 주요 도시의 비구니들에게는 Dharmagharaya 및 Dharmashala Ambalam과 같은 요소가보고됩니다. 1의 Parakramabahu I 도시의 승려들을위한 Givana Dharmashala뿐만 아니라 도시의 도로 및 거리와 같은 다른 도시의 특징들.

왕 Vijayabahu 1 스리 빠다 도로에서 "우리가 Gauweaka Kansai를 우리에게 갖다 주자.” යනුවෙන් අඹගමුව පර්වත ලිපියේ රජරට සිට ශ‍්‍රීපාද මාර්ගයේ අවසාන ගව් පහ අතර ගව්වෙන් ගව්ව දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ. මහාවංශයේ රජු විසින් මෙම දානශාලාවල නඩත්තුව සඳහා ගම් ප‍්‍රදානයන් පිළිබඳ ව තොරතුරු ඇතුළත් වන අතර ඌව රට මාර්ගයේ සහ කෙහෙල්හේනාවල මාර්ගයේ ද දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ.

건축 계획에 따르면 왕실의 후원하에 남아있는 도시에 속하는 현재 버려진는 근면 한 역사적 기간을 ambalamas 있다는 결론을 내릴 수있다. 스리랑카에서 ambalam을 설립하기위한 거리의 증거는 없습니다. 서로 1.5 마일 사이 그러나, 아래로 각각 이전 도로에서 Daladagama에 아누라다푸라 Dakkinadesa Daladagama Padeniya, Balalla에서했다, Kumbukwewa 평균 거리를 설정 ambalamas. ambalamas 속하는 있지만 캔디는 체결 될 수있는 주요 도로의 연속 사용이있다. Ambalum은 수도 시설이 설립 될 수있는 장소에 설립되었습니다. Pæntāliya는 그림이나 요리와 밤에 휴식 승객의 사용은 숙박 시설에 필요한 계속했다. 승객들은 장시간에 조리 된 음식이나 원치 않는 음식을 조리했습니다. bilibat의 CE 8-10 세기의 비문은 bilisāl가 감지 도마 조리 된 음식과 음식을 언급했다. 유비쿼터스와 스타 일 리쉬는 오늘날 같은 감각으로 사용됩니다.

තොටමුණු ආසන්නයේ මෙන් ම ප‍්‍රධාන විහාරාරම ආසන්නයේ ද, නගර සීමාවන්හි ද, අම්බලම් පිහිටුවා තිබීම ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ සුලභව දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. එය කාලීන අවශ්‍යතාවක් ව පැවතියේ දුර ගමන්වල දී රැය ගත කිරීම සහ ගංගාවන් හරහා යානොහැකි තරමට ගඟදිය වැඩිවන අවස්ථාවල දී ජලය බැස යනතෙක් නවාතැන් ගැනීමත් ආදී ස්වාභාවිකත්වයට ගැලපෙන පරිදි සංවිධානගතවීම නිසා ය. 1 වන පරාක‍්‍රමබාහු රජ පොළොන්නරු නගර ප‍්‍රාකාරයට සම්බන්ධ විවිධ වීදි කර වූ බවත්, වීදි දෙපස දෙමහල්, තුන්මහල් ප‍්‍රාසාද සහ සල්පිල් ඉදිකොට වීදි අලංකාර කර තිබු බවත් දිනපතා ඇත්, අස්, රිය, පාබල යන චතුරංගණි සේනා වීදිවල සංචාරය කළ බවත් මහාවංශය සඳහන් කරයි. මේ කාලය තුළ රජු විසින් අනුරාධපුර නගරයේ පෙර රජවරුන් විසින් කරවන ලද වීදි ද, ප‍්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බව ද, මහාවංශයේ සඳහන් ව ඇත.

Ambalum 및 교량 건설에 대한 사실은 Royal 후원하에 있습니다. 2의 파라 크라마 바후 (1236-1270)는 듀 투게 뮤 누왕 통치 기간 동안 기록되었다. Mahavamsa는 임금이 섬의 많은 부분에서 장려하고 교량을 만들고 Mahavamsa를 차단 했었다는 것을 주장한다. 왕 Devapathiraja 당신은 목재 다리와 지붕을 덮고있는 블로거의 건설을 사용한 PADA 도로, Ulapane Ambagamuwa에 의해 seneviyā kaṇamædiri합니다. 이 시스템은 현재까지 존재했다고 추정 할 수있다. 나무 다리의 지붕 낮은 벤치 마크의 유일한 기념물 .Lawyers을 수행하기 위해 우마 오야 오야의 gallænda 가지를 가로 질러 건설되면서 이스탄불 고려 될 수있다. 도로 관련 활동은 때로 장관 또는 감찰관이 수행했습니다. 만 왕의 호의뿐만 아니라 일반 시민, vihārāramavala 대부분의 도로의 건설에 기여 증거입니다. 때문에 로얄 돌 다리의 건설의 기여의 주요 도로에 교량을 건설하고 기술은 유사성을 식별 할 수 있습니다. 물 높이에서 도로 교량 교량의 역량 강화에 이해, 돌 기둥의 사용은 연구에 의해 결정된 금액은 돌 다리를 이해하기 어려운 과수원 오야과 연의 오야 아니라고. 다리의 사용과 다리의 끝은 중요한 수단을 사용하게되었습니다. 따라서 북쪽과 동쪽 Mahakanadarawa과 연의 오야 강 pālamkaḍavala 도로 및 교량 Malwathu 오야, 칼라 및 radātoṭa의 및 주요 도로를 가로 질러 건설 다리를 구울 지어졌습니다. 이 주요 교량은 세 개의 십자형 기둥으로 지어졌습니다. 긴 아루의 수송 미만 물을 통해 아누라다푸라 - Seruvila 도로 Kanthale 보호 및 교량의 pulliyanpota 안전을 통해 kāyankānivala을 통해 북한 고속도로 puvarasankulamē 시간 ​​보호에서 (당신의 지점을 mahanakadarā) 다리는 두 개의 기둥에 건물의 폭을 감소 교차 .

역사적인 rockbridges는 Mahakanadarawa 돌 다리 등을 맞댄 추적 될 수있다. 돌판을 제외한 모든 부분이 오늘도 여전히 남아 있습니다. 이 다리는 Canadara Oya의 지사를 통해 지어졌습니다. 역사적인 근원으로보고 된 Mahakanadarawa 탱크 Mahasen (274-301), 왕이 기록한대로 Kanāvæva ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. කනාවැව ඉදි කරන ලද්දේ කනදරා ඔයේ ඉහත සඳහන් කළ පාලම ඉදිව තිබුණු අතු ශාඛාව ම හරස් කර ගනිමිනි. වැව ඉදි වීමෙන් පසු අතු ශාඛාව වාන් ඇල බවට පත් වීම නිසා අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් එය වියළි නිම්නයක් ලෙස පැවතිණ. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ අධික වැසි ඍතුවේ දී ගලා යන ජලධාරිතාවට ලක් නොවීම නිසා පාලම හොදින් ආරක්ෂා වී ඇති අතර එ් අනුව පාලම, වැව තැනීමට පෙර ඉදි කරන ලද බව සනාථ වේ. අද අප දකින කනදරාවැව ඓතිහාසික යුගයේ මෙන්ම නිදහසින් පසු කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති යටතේ ද විශාල කරන ලද්දකිි. මෙම පාලම්, ශ‍්‍රී ලංකා ඉදි කිරීම් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස ස්ථාවර බැමි බැදීමේ තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයන් භාවිතය හා සමගාමී ව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂය හා ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 1 වන ශත වර්ෂ අතර කාල පරාසයට අයත් වූවා විය හැකි ය.

준설 된 피어싱 된 바위와 돌이끼 기둥

돌 기둥 및 교량 블록은 돌 기둥을 플랜지, 플라크 및 구멍이 뚫린 구멍으로 쌓아서 연결되어 있습니다. 동쪽의 동쪽 문은 왼쪽 은행의 돌 다리 왼쪽 은행에서 볼 수 있습니다. 동부 주요 도로와 연결된 Yang-oya의 교량 다리는 Brahmagagama 바위 교량에 위치하고 있으며, 바위 판에 구멍을 파헤 치고 있습니다. 돌은 단순히 돌기둥 위에 놓여 있었고, 강한 다리를 만드는 것으로 충분했습니다. 교량 건설에서 기술 절차의 취급은 가로 방향에 맞춰 이루어졌습니다. 1의 파라 크라마 바후 රජ සමයට අයත් සේ පෙර පරිච්ෙඡ්දයක දී සාකච්ඡා කරන ලද ගිරිබාවේ කලා ඔය හරහා පිහිටි දැව පාලම, ඔය හරහා විහි දී යන ගල්තලාවේ ස්වාභාවික පිහිටීම මනා ලෙස තාක්ෂණයට නතු කර ගෙන ඉදි කරන ලද්දකි. ඔයේ වම් ඉවුරේ සිට අඩි 6ක් පමණ උසින් යුක්ත ව විහිදී යන ගල් තලාව ක‍්‍රමයෙන් අඩි 17ක් පමණ උපරිම උසක් දක්වා ඉහළ නැග නැවතත් ක‍්‍රමානුකූලව දකුණු ඉවුර දෙසට අඩි 2.5ක් පමණ උසින් යුතුව බෑවුම් වීයයි. ගල් තලාවේ ඇති කණු වළවල් අනුව ගලේ උස් ස්ථානය පාලමේ පාදමක් කර ගනිමින් දෙපසට විහි දී යන ලෙස දැව කණු හා දැව ඵලකයන් යොදා ගනිමින් පාලම ඉදි කර ඇත. ඓතිහාසික යුගය තුළ ගංගා පෝෂක ප‍්‍රදේශයට පතිතවීම සලකන විට පාලමේ මෙම උස් මට්ටම කලා ඔයේ ගලා ගිය ජල ධාරිතාවට ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය වූවා විය හැකි ය. හරස් අතට කණුවලවල් 5ක් බැගින් වූ වළවල් 214ක් මෙම ගල් තලාවේ හඳුනාගත හැකි වේ. දිගින් පළලින් හා ගැඹුරින් අඩියක් වන සමචතුරස්‍රාකාර කණු වළවල් සහ එම ප‍්‍රමාණයන් අඟල් 9 සහ 8 දක්වා වෙනස් වන කණු වළවල් ද වේ. පාලමේ පළල අඩි 26ක් ඉක්මවන අතර දිගින් අඩි 341ක් පමණ වේ. වම් ඉවුරේ ඇති අඩි 18ක් පමණ උසින් යුත් ගල් බැම්මේ අඩි 10ක පමණ කොටසක් ඉතිරි ව ඇති අතර මාර්ගය පස් පුරවා උස් මට්ටමින් තනා තිබිණ. Mahavamsa 다리가 언급 한 바와 같이 Parakramabahu에 Seneviruwan Chaturangani는 휴대용 아트가 매수 및 그 폭 200 이상 큐빗 지어진 20 큐빗과 나무와 손톱의 강력한 사용 개울 호스팅합니다.

도심 외곽의 주요 도로를 체계적으로 유지 관리하는 요소가 있습니다. 그 도로의 존재는 그들의 사용과 함께 남아있었습니다. 자주 출발하지 않는 길 여행하기 전에 왕이나 왕을 되찾기위한 전통이 있었다는 증거가 있습니다. 섬의 기후 패턴에 따라 전통을 유지하는 것이 가능합니다. Homagama에서 승려와 거인의 왕자 Homagama은 아누라다푸라를 타고 여행을 계획되었다 듀투 가문 유는 국가 내부의 길을 따라 말라야을 kaḍolætu을 포위 제거 식물을 복원 Mahavamsa 그것은 언급된다. 1의 파라 크라마 바후 Mahavamsa는 왕의 조직에서 군대와 부대가 신중하게 도로 마커를 점검하여 적절한 길을 택하여 남성에게 갔다고 설명했습니다. 과 통신 에 따르면, 도로화물이 대상이되는 겨울 강수량 자주 세척, 건조 식물 겨울 ​​먼지 gahanavīmat 정상 기능을 캐스팅 정신이 진흙의 졸업했다. 따라서 국가의 기후 조건으로 인해 강우량이 다가올 건조한 계절에는 도로가 수리 될 수 있습니다.

여기에는 BCE의 3에서 1 vX에 이르기까지 Brahmi 이전 비문의 도로 관리자에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Mihintale Aneyakuttika와 pre Brahmanic 기사 사이 Pakaraadeka 기사에서 인용됩니다. Paranawithana 패스 프레이즈는 Road Inspector로 정의됩니다. Vavuniya 지구에있는 Periyapuliyankulama에있는 다년생 기사에서 화장 된 사람들 중 Asaaḍika 경관입니다. 이것이 Horse Horse Inspector가 말한 것입니다. Sivakaaḍika යන නිලය ද ප‍්‍රවාහන පරිපාලන කාර්යයන් හා සම්බන්ධ වේ. කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුඹුරුලෙන පූර්ව බ‍්‍රාහ්මී ලෙන් ලිපියක සඳහන් මෙය දෝලාව හෝ සිවිගේ පරීක්ෂක ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. ක‍්‍රිස්තු පූවර් 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට මාර්ග හා සම්බන්ධ සේවාවන් රජුගේ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු වූ බවට සාධකයන් වේ. ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 8 වන ශතවර්ෂයේ සිට 10 වන ශතවර්ෂය දක්වා %C

광고

3 COMMENTS

 1. 저자는 고대 스리랑카의 도로 네트워크에 대한 자세한 설명을 축하 할 자격이 있습니다. 주제는 특히 Anuradhapura 지역에서 잘 검사되었습니다.

  그러나 다음 귀중한 사항을 점검하고 검증하거나 추가해야이 가치있는 글을 향상시킬 수 있습니다.
  1) Anuradhapura의 첫 번째지도는 방향을 명확하게 보여줍니다. 그러나 Dambakole Patuna로가는 길은 북쪽 대신 북동 방향으로 표시됩니다. Mahatittha 도로는 North-West 대신 North 방향으로 표시됩니다. 다른 도로에서도 확인이 필요합니다.
  2) 쓰기의 제목은 'The Road Network'입니다. 그러나 강조는 주로 '돌 교량 또는 갈 팔파 마스'에 있습니다. 별로 도로에 기록되지 않았다.
  3) 마하 Rahath Theraniya 상가 미타의 도착 도로에 관련된 중요한 요인으로 정확하게 언급된다. 그녀는 중지 Thiwakka Bamunu 미국 서부 및 서남부에서 자라는 목초와 같은 그 당시 알려진 Thantirimale (아누라다푸라의 25 km 북서부)를 통과했다. 또한 비자 야의 도착 후 첫 정착지 중 하나가 Vilacchiya가 Anuradhapuara의 15 km 북서부에 위치한 오늘날 알려진 Upatissa 미국 서부 및 서남부에서 자라는 목초이었다 것으로 알려져있다. Dambakola Patuna에서 주요 도로가 Mahathitha 포트쪽으로 이어지는 Arippu 도로를 통해 도달 할 수있는 둘 Thiwakka Bamunu 미국 서부 및 서남부에서 자라는 목초 (Thantirimale)와 Upatissa 미국 서부 및 서남부에서 자라는 목초 (Vilachchiya)를 통해이었던 것을 매우 분명하다. 북한 (Dambakola Patuna)이 Thantirimale과 Vilachchiya를 통과했는지 확인하는 것이 좋습니다.
  4) Anuradhapura의 북서쪽 도로망은 Mal Watu Oya, Mahatitta
  포트, Thambapanni, Kudiramale, Thivakka Grama, Upatissa Grama, Arippu의 합류점,
  Vijaya와 Anuradha Grama의 왕국.

댓글이 닫혀있다.