AM. Dayananda eta Mahinda Karunaratne dira

මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය,මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශය, කොටුව, ගාල්ල.

(මෙම ලිපියේ සෝදුපත් බැලු ලක්ෂ්මී විජයරත්න මහත්මියට විශේෂ ස්තුතිය)

2013 Abuztuan 4 goizean, MAU taldeak esploratzeko funtsak biltzen zituen. 2 ibilgailuak bidaiarako erabili ziren. Ibilgailu horientzat gure ondasun guztiak paketatu ondoren, arratsaldean 4 inguru utzi zuten. Han, Kandy-tik Kandy-ra Colombo-ra joan zenean, Kurunegala errepidea hartu eta Dambulla-ra joan zen, Sigiriatik Colombo-ra.

12.30 inguru iritsi ginenean, Sigiriya iritsi ginen. Chandana Weerasinghe Project Manager-ekin bilera egin ondoren, Sigiriya proiektua Sigiriya-ra joan zen. Hurrengo egunean 6.30-en, Sigiriya Museoa bisitatu genuenean, Chandana Weerasinghe ezagutu genuen eta Sigiriya joan zen 8.40 inguruan.

Sigiriya Splash Shelter

Pidurangala errepidean, Habarana Anuradhapura errepidean eta Anuradhapura iritsitako hotel batean Ritigala hotel batean. Elikagaien eta ondasunen erosketa eta gure ibilgailuetariko bat Siree Motor Company-ek konpondu zituen.

1.45 out inguruan Anuradhapura A9 pulliyamkulam bidegurutze batean pasatzen bidegurutzean eskuinera jo eta nan̆dunkarni bidegurutzean, eta ez ziren hiriko Oddusuddan eta Mullaitivu A34 errepidean bidaiatzen dute. Denbora hori 4.00 arratsaldean izan zen.

Wassalhan In ostatu ziren Mullaitivu-ko postetxeko aurrean.

"Wasanthan in" ostatua - Mullaitivu

Ondoren hartutako ondasunak hartu eta afaltzera heldu zen. Taldeko kide guztiak hurrengo egunean antolatu ziren.

Taldeen urpekaritza eta urpekaritza arduradunaren arduradunaren segurtasuna taldeen segurtasuna kontuan hartzen ari da azterketak egiten ari diren bitartean. M. Dayananda-k egindako hitzordua.

Itsasontziak hornitzeko, ikerketa-informazioa eskuragarria eta beste jarduera batzuei erreserba egin zitzaien.

D. Elikadura eta elikadura erabakitzeko. Chamila Kavari postara izendatu zuten. Zilindro zundak Chamal Gamage-k bete zituen.

2013 azaroan 06
Mullaitivu sīlāvatta 4 itsaso aldetik km, feniziar bat arrantza tokian sareak, askotan, leku berean inplikatuz buruz, izan zen dhīvarayakugen Kingsley zerbait informazio hori. Hori dela eta, gure taldeak urpekaritza egin zuen. Hori da urpekaritza. M. Dayananda, Rasika Muthukumarana eta Nandadasa Samaraweera ziren. Gunearen sakontasuna 18 zen.

WA. Kingsley Bernard

Mullaitivu kostaldean itsasoan itsas arrantzaleen arteko topaketa

Silawaththa kostaldeko jendearen jarduerak

Aukera esplorazioetarako utzi

Itsasontzira esploratzeko aukera

Ura ikusgarritasuna oso ahula zen. Hondoa oso lokatza zen. Ez da ezer aurkitu esploratzailetik. Arrantzaleek informazio hori prestatzen duten arraroak dira.

Ikerketa horrek SS Indus deritzon ikerketari ekin dio, Moolentian urak kostaldean hondoratu dela uste baitute. Itsas-mapen azterketa egin ondoren, mapen gainean egin ziren ikerketa-latitudearen eta longitudearen mapen arabera.

Zirkulu bilaketa urpean esploratu zen. Tungus korda txiki bat (Life Line) erabiltzen zen bertan.

Kablea ainguruen katean lotu zuten, kablea mantentzen genuen. Ondoren, korda harrapatu zuen iparrorratza erabiliz, eta forma zirkularra hondoratu zuen. Metodo honen arabera, ez zen metro bat 50 metroetan aurkitu. Lekuaren ikusgaitasuna 4 metro ingurukoa zen. Lekuaren sakonera 7 ingurukoa da. Itsas izaera egokia zen urpekaritza egiteko. Haizeek noranzko ekialdetik mendebalderantz jarraitu zuten.

2013 asteazkenean, 7

Helburu nagusia 'SSS India' itsasontzia esploratzea zen. Gure taldeak webgunearen inguruko azterketa gehiago egitea erabaki zuen. GPS kokapenera iritsi zen GPS 4 markatzeko, metroak 50 muga iritsi arte. Hala ere, uraren ikusgarritasuna Ikerketa Arloaren itsasoan zegoen. Hori dela eta, ikerketa-metodologia aldatu egin zen egun horretan, itsasontzia itsasontzian ikusi ahal izateko. Lerro horretan, lerro bilaketa soka ez zen erabiltzen, eta iparrorratzaren laguntzaz laugarren norabidean laugarren norabidean laukizuzenaren laguntzarekin esploratu zen.

Baina gure ikerketa ez zen azpimarratu. Nandadasa Samaraweera, ikerketarako. M. Dayananda, Rukshan Priyananda eta Chamal K. Perera dira. Gamage eta Mahinda Karunaratne-k parte hartu zuten.

Arratsaldean, taldeko hainbat kide Sri Lankako Arrantza Elkartearen presidentea ezagutu zuten Jennifer, indusari buruzko informazioa dakien norbait aurkitzeko, baina ez zuen hura betetzen.

Rukshan Priyanka arabera, nor EFN ontzia informazio daki murgilduta lotutako Mullaitivu informazio banakako, Jayaratne urpean Puttalam bazkide Kokilai area eta topagune sinnapāḍuva of gainean. Gw balioak lortzeko gai zen Mullaitivu-ko hondoratze ontzi baten kokalekuan.

EFN

2013 ostegunean 8 abuztuan
Gaur egungo esplorazioak aurreko egunean lortutako GPS balioak hasi zituen. Nandadasa Samaraweera, Rasika Muthukumarana, Nadeeka Kumari eta Sameera Prasanga esplorazioan parte hartu zuten. Hondakin-ontzi baten kokapena aztertzea tokia esploratu bitartean. Ontzia Mullative Wreck izendatu zuten. Arratsaldearen amaieran, bigarren esplorazioa leku berean egin zen. Bilaketa honetan, Nandadasa Samaraweera, M. The. Dayananda-k parte hartu zuen. Ontziaren forma eta forma esploratu zuen. Ontziaren aurrealdea itsasontziaren iparraldean kokatu zen. Hegoaldean, 2 galdara bat aurkitu zen. Ontziaren iraupena 42 luzera da, bizirik atera den biziraupenaren arabera. Bere zabalera 10.60 da. Galdararen diametroa 2 da eta beste metroaren diametroa 3.35 da.

Itsasaldetik itsasontzian sartuta

Boiler itsasontzi batean erabilia

Itsasontzia ez zen itsasontziaren kaira eta itsasontzia aurkitu. Ontziaren zati batzuk badirudi harea estalita dagoela. Aurrean, arrantza sare handiak daude. Esplorazioarekiko oztopo handia sortu zuen. Ontziaren kaskoa moztu egiten da. Arrantzaleen arabera, ontziaren zati horiek gerra garaian moztu eta kendu egin ziren eta haien jardueretarako erabiltzen zuten. 2 laginak ikerketarako bildu ziren eskala txikiko metalezko ekipoen kasuan. Antzinako hauek SL / N / Mulle / 25 (kobrea eraztunarekin zehaztuz?), SL / N / Mulle / 26 (Copper iltze?) Gisa erregistratu ziren.

SL/N/M/Mulle/25 (copper ring with concretion?)

SL / N / M / Mulle / 26 (Copper iltze?)

Gure esplorazioaren helburu nagusia SS Indus (SS Indus) hondamendia Mullaitivu Itsasoan britainiar garaian ikertzea zen. Erabilitako informazioaren iturria eta nabigazioko mapek ontzi indiarra izateko aukera agerian utzi zuten.

SS Indus itsasontziaren argazkia

Harri taila eta beste elementu ontzi handian bhārut informatzen du hondarrak gertu itsasoko Mulativu ekialdeko Sri Lanka mired England mugitzen bitartean Sri Lanka zehar India, mæṅḍrās 1885 in gehiagorekin.

2013 9 hilabete udan
Gaur egun, ikerketak Mulativu eremuan egin dira. Nandadasa Samaraweera, Rasika Muthu Kumarana, Mahinda Karunaratne, Rukshan Priyananda eta Indika Upul Hewage. Bidalketak neurtu ziren eta zirriborroa prestatu zen. Itsasoa hain zoragarria da. Uraren ikusgarritasuna oso txikia zen. Ontziaren zonaldeetako zonaldeetako beste elementu metaliko bat aurkitu zen, eta inguruko sareak oso lotuta daude.

Arratsaldean, Fara-3 esploratu zen itsasontzi bati buruzko informazioa lortzeko.

Fara - 3 ontzia

Ontziaren frogak agerian utzi zen urpekaritza zirkularraren eragiketa egin ondoren. Ontziaren aztarnak sakabanatuta daude. Zatikatua dago. Badirudi itsasontzia ebakuntza egin zela. Argi zegoen itsasontzi hori Itsas Armadaren erabilitako Dora itsasontzia zela.

Gau hartan, arrantzaleen folklorea erakusten zuen bideoa. Kanpaina honen helburu nagusia gure erakundearen jardueretan jendea hezitzea zen.

2013 abuztuan 10 larunbatean
Esplorazioa bertan behera geratu zen, gaur egungo itsaso txarra dela eta. Antzinako antzinakoak eta Mullaitivu eskualdean aurkitu ziren. Adibideak dira itsasargi zaharra eta itsasargia zeuden lekuak. Leku hauen oinarriak gaur egun ikusgai daude. Hala eta guztiz ere, txalupak egunkarien egunkarien gainean deskribatu diren itsasoko kadeteei egokitu zaizkie.

Itsasargi zaharraren jarraipena egiteko modu bakarra Mulathivu da

Mullaitivu arkeologia-indusketen inguruko esplorazio jarduera arkeologikoak osatu ziren eta Jaffna herria etorkizun hurbilean okupatu behar zen. Hori dela eta, urpekaritza eta bestelako elementuak arratsaldean prestatzen ari ziren.

Ibilgailua kargatzeko aukera

Hurrengo artikuluak Jaffnako eta inguruetako inguruko itsas aurkikuntza arkeologiko berrienak aztertuko ditu.

Lotutako iturriak
Clarke, Arthur C. Taprobane-ren arrokak: Urpeko abenturak Zeilako inguruan. New York: Harper & Brothers, 1957.

-. The Great Reef of Tresure: Kolore guztiz ilustratua eta zuria eta beltza. New York: Ballantine, 1974.

Idazkaria, Arthur C eta Mike Wilson. Arrezife Handiaren altxorra. New York: Harper & Row, 1964.

http://www.google.lk/imgres?imgurl=http://s3.amazonaws.com/magnoliasoft.imageweb/nmm/supersize/h3802.jpg&imgrefurl=http://prints.rmg.co.uk/art/510129/The_PO_liner_SS_Indus_1871_in_1882&h=612&w=800&sz=41&tbnid=9zKtNkntezhp0M:&tbnh=91&tbnw=119&zoom=1&usg=__msxdHLGM4znlwRWgxUFI7zteEk8=&docid=NJVrCkjnbO16lM&sa=X&ei=fcs3UqrSG87HrQe9-IDYAg&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=372

http://www.google.com/earth/index.html

Iragarkiak

Erantzun bat utzi

Idatzi zure iruzkina!
Idatzi zure izena hemen

Gune honek Akismet-ek spam erabiltzen du. Ikasi zure iruzkina nola prozesatu den.