Dr. Priyankara Virajini Medagedara Karunarathne

Adran Tecstilau a Thechnoleg Apparel, Cyfadran Peirianneg, Prifysgol Moratuwa, Katubedda, Moratuwa.

Cyflwyniad

Dr. Priyankara Virajini Medagedara Karunarathne

රෙදිපිළි නිම්හම් රටා යම් කාල වකවානුවක්, දේශයක්, ජාතියක් මෙන්ම නිශ්චිත අර්ථ රටාවක් දේශපාලනික හා සංස්කෘතියක ප‍්‍රතිබිම්බයකි. එමෙන්ම, රෙදිපිළි සමාජයේ ක‍්‍රමික විකාශය මෙන්ම පරිවර්තන ලක්ෂණ සහිත ගතික ස්වභාවය ද සනිටුහන් කරවන්නකි. රෙදිපිළි වනාහී ද්විමාන හැඩතල සහිත සංස්කෘතික භාණ්ඩයක් වුව ද එය මානව ශරීරය ඇඟලාගත් පසු ත‍්‍රිමාන හැඩතල සහිත සංස්කෘතික භාණ්ඩයක් බවට පත් වේ. එතෙක් අජීවි ද්විමාන හැඩතල ලෙසින් පැවති ඇඳුමට සජීවි බවක් ආරෝපනය වන්නේ එය ඇඟලා සිටින මනුෂ්‍යාට කිසියම් සමාජ මතවාදයක් (ideology) ඇති නිසා ය. මේ නිසා පුද්ගල අභිරුචියන් සමාජ මතවාදයන් මෙන්ම සමාජීය උවමනාවක් ද රෙදිපිළි නිර්මාණයේ දි අතිශයින් බලපාන තීරණාත්මක සාධකයකයෝ වෙති. ශ‍්‍රි ලාංකේය සංස්කෘතිය විනිවිද දැකිය හැකි අනර්ඝ රෙදිපිළි රටා රැසක් විහාර චිත‍්‍ර, මූර්ති සහ කැටයම් මඟින් නිරූපනය කර ඇති ආකාරය අනුරාධපුර යුගයේ සිට මහනුවර යුගය අවසාන සමය දක්වා පැහැදිළිව දැකිය හැක. මෙම ස්ථානයන්හි නිරූපිත රෙදිපිළි රටා එකල පැවති සමාජ දේශපාලනික, ආර්ථික සහ සංස්කෘතික වටපිටාව මැනවින් ප‍්‍රතිනිර්මාණය කරන මූලාශ‍්‍රයෝ වෙති. මෙම මූලාශ‍්‍ර ගැඹුරින් විග‍්‍රහ කරන කල්හි රෙදිපිළි රටා ක‍්‍රමික වෙනස්වීම් වලට භාජනය වී අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් නවතාවකට ලක් වූ බව පැහැදිළි ය. මෙම විලාසිතාවන්ගේ ක‍්‍රමික වෙනස් වීම් වලට හේතු වූ ප‍්‍රබල සාධක ලෙස සමාජ දේශපාලනික, ආගමික සහ ආර්ථික හේතු හැඳින්විය හැකි ය.

Dull ymchwil

Mae'r ymchwil hefyd yn cael ei ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd. Prif ffynhonnell yr astudiaeth Kotte deyrnas, yn awr parmaniiyē Amgueddfa Munich o'r Dalen ifori gorffen cymeradwyo rhestr y dystiolaeth ysgrifenedig o'r arysgrif cerfiedig ar y blwch a'r ail ar y 1241 1242 cyntaf y Kotte Saith Bhuvanekabahu (1521-1551) Craffu ar gyfres o ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn ystod teyrnasiad y Brenin. Arsylwyd ar sylwadau ffresgoedd, ffresgoedd a cherfiadau pren yn ystod y cyfnod hwn. Llenyddiaeth Ysgrifenedig fel Ffynonellau Uwchradd. Gan ddefnyddio'r gwaith gwreiddiol, casglodd wybodaeth go iawn a gwarchod hygrededd y deunydd trwy gymharu gwyddonol â gwybodaeth y cyfryngau. Cafwyd casglu data o amgueddfeydd a theithiau maes.

Ymchwiliad

ශ‍්‍රි ලාංකික රෙදිපිළි රටා අධ්‍යයනයේදි ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයේ මහගු තොරතුරු රැසක් හෙළිකර දෙයි. එහිදි ‘සළු’ යන වචනය රෙදිපිළි සදහා භාවිත කර ඇත. රාජාණ්ඩු පාලන ක‍්‍රමයත් පැවති එදා සමාජයේ අත්‍යාලංකාර සළුපිළිි වල හිමිකාරිත්වය රාජකීයන් සහ ඔවුන් වටා සිටි ප‍්‍රභූ පැලැන්තිය සතු විය. ඉතා වටිනා අලංකාර රෙදිපිළි වලින් ඔවුන්ගේ ගත අලංකරන ලදී. එසේම රාජකීයයන් අතර පැවති රාජතාන්ත‍්‍රික දූත මෙහෙවර අතරතුර හොඳහිත පවත්වා ගැනීම සඳහා නිරන්තරයෙන් තෑගි භාණ්ඩ හුවමාරු කරගන්නා ලදී. මෙම තෑගි අතර වටිනා සළුපිළි තිබූ බව රාජතාන්ත‍්‍රික වාර්තා ප‍්‍රකට කරයි. ශ‍්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ ඇඳුම් විලාසිතාවේ නව පෙරළියන් සනිටුහන් කරන ලද 15 ශත වර්ෂයේ කෝට්ටේ යුගය අධ්‍යයනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. පෘතුගීසී පූජකවරයෙකු වූ Queirós ඉන්දියාවේ ගෝවේ ජීවත් වු අයෙකි. ඔහුගේ Conquest ysbeidiol Ceylon කෘතියේ කෝට්ටේ රජ කළ Dharmaparramabāhu Newydd Yn disgrifio gwisgoedd y brenin. Pan gyfarfu llysgennad Portiwgal iddo, disgrifiodd y brenin y brethyn arian fel brethyn wedi'i wneud o frethyn. Dywedodd hefyd ei fod wedi ei wisgo gan bâr o gynnau gwerthfawr wedi'u brodio â gemau coch Ruby ac y byddai'n rhaid eu gorchuddio'r siwt clog. Welihelatenna Hanesydd The Discovery of Ceylon gan y Tlodion yn 1905 නැමැති පරියේෂණ පත‍්‍රිකාවේ සදහන් කරනුයේ මෙම රජතුමා පට සළුවකින් (Silk) යටිකය වසා සිටි බවයි (Cloth like Wise of silken). කෝට්ටේ යුගයේ බිහිවූ සංදේශ කාව්‍ය සහ අනෙකුත් කාව්‍ය මූලාශ‍්‍රයෝ ද රජතුමා ගේ සළුපිළි පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. පැරකුම්බා සිරිතෙහි 34 වන කවිය සඳහන් වන්නේ,

Rhoddwyd y Brenin Solominius iddo gan y brenin
සළුමිණි බරදැල් ගවසන ලකළා
මුළුලොව උසුලන රන්ටැම් යුවළා
ලෙළුමෙන් දනමන පිනවයි නොවළා

Fe'i rhyddhawyd gan we o ddillad ffosiliedig yn ffabrig y brenin ac wedi'i addurno â gem. Mae epitome 151 yn yr un gerdd yn awgrymu bod y brenin yn dioddef o ewinedd ogleddol.

Addurniad paratoad Nimal
Symudwch yr esgid gogleddol i'r pen
Roedd Kamal yn eistedd ar y sashes
Diolch ichi am ymweld â Shirfa Wupul

Dywedwyd hefyd fod addurniad brenin y brenin wedi'i wneud o bwll Northalloon glân iawn.

Gwisgo cyrff Rusiru Nann Barani
Rhoddwyd wemley ar garlleg
Beth yw'r uffern ydych chi'n sôn amdano?
Mae ganddynt gefnogaeth lawn i'w pobl eu hunain

Mae'r gerdd 33 o Kawasherama yn datgan bod y brenin yn gwisgo clust.

Dwi ddim yn hoffi gemau
Gwisgwch cot aur
Yn llifo gyda blodau
Wedi'i lapio fel epig

Mae'r dosbarth barddoniaeth Kunila Sandeshaya (1440-1446) 151 yn cofnodi gwead gorau'r brenin.

Mopetos yn dod i arogli
Cysylltiadau cynnil Rusiru
Cyfraith di-dor
Nid ydynt yn cael cyfathrach

Yn ystod cyfnod Kotte, roedd y brenhinoedd yn cadw cysylltiadau agos â'r cyfnod Vijayanagar yn Ne India iddi hi ei hun Talodd y brenin trethi Koṅrinṭan Hanesydd Vijayanagar a Ceylon "Dywedodd y papur ymchwil. O ganlyniad, mae testunau cyfnod Kotte yn datgelu bod dylanwadau diwylliannol Vijayagar wedi dylanwadu rywsut ar amgylchedd cymdeithasol-ddiwylliannol oes Kotte. Bellach mae gan y paentiadau cyfnod union o'r cyfnod Kotte sydd wedi'u cadw yn Amgueddfa Colombo syniad pendant o wisg y brenin.

Mae lliw cynffon y brenin yn cau lliwiau'r ffabrig cerflunwaith ac yn dangos yr hyn sy'n debyg i'r patrymau dillad a geir ymhlith creadigaethau bregus Verayanagar. Mae patrwm y patriwr, patrwm stribed, gwaith maen a'r promenâd yn debyg i batrwm oes Kotte yn yr haenau o ffabrig tecstilau. Y lliw coch brics yw'r lliw a hanesydd Indiaidd, Nirmala Kumari පවසන්නේ මෙම රතු පැහැය ගිනි දැල්ලේ රතු පැහැයට සමාන බවයි. සංස්කෘතික භාෂාවෙන් ගඩොලට ‘කවි’ යන්න යෙදෙන බවක් ‘චෙන්ගාවි’ ලෙස රතු පැහැය සඳහා යෙදෙන බව ඇයගේ Bywyd Cymdeithasol fel Wedi'i Atgyfodi mewn Cerfluniau a Phaentiad o'r Pierid Vijayanagar Hwyr නම් කෘතියේ සඳහන් වෙයි. වෛජයන්ත තන්ත‍්‍රය නම් ශිල්ප ග‍්‍රන්ථයේ සදහන් වන ආකාරයට රජතුමාගේ අභිෂේකය වනාහි වටිනා රෙදිපිළි පිළිබඳ තතු හෙලිකරන වටිනා ග‍්‍රන්ථයකි. එහි සඳහන් වන පරිදි රජතුමා සුදු පැහැති ඇදුම් පැළදි බව සඳහන් වේ. Gronimentau BabanodDywedir ymhellach fod gorchudd sidan hir gwyn wedi'i lapio o gwmpas ei ben yn goron y brenin ac wedi lapio cwlwm ar ben ei ben. (2001, 262 Poem 97) ar y pen hwn yn lapio i fyny Kāvyaśēkarayē Fe grybwyllir hefyd. Cyfeirir ato fel Kotte Parakramabahu VI (1411-1466) yn feistr y brenin Sumithra Tywysog Devanampiya Mae'r brenin 'Jayamahalæna"Dywedwyd iddo gael ei aberthu yn y swydd a bod ei ben yn cael ei lapio mewn brethyn gwyn pan gafodd y tywysog Sumithra ei choroni yn frenin. Ei hyd yw 12. Dywedir y dylai gwisgoedd arferol gwisg y brenin fod hyd at 7-11 ac y dylid ei wisgo ar y chwith i'r dde. Pan ymddangosodd y brenin ar y neuadd Dharma, dywedwyd bod y llanast yn cael ei roi i stondin. Mae'r term "60" yn Parakumba Texta hefyd yn sôn am hwyliau'r brenin. Mae'r gerdd 151 yn cyfeirio at frenhinoedd fel rhodd gan frenin dramor, fel rhodd o ddarn bach iawn. Bābōsā Mae'r hanesydd yn galw'r peyote yn galaru'r galarwyr Paul E. Peiris Mr. Ceylon y porchages Ira නමි කෘතියේ සඳහන් කරයි. ක්වේරෝස්ගේ වාර්ථාවේ සඳහන්වන පරිදි රජතුමා රිදී සළුවක් හැදි සිටි බවත්, චිත‍්‍ර කූට මණ්ඩපයේ රජුගේ රාජාසනය රෙදිපිලි වලින් සහ රනින් නිමකරවන ලද බව සඳහන් වේ.

Paul E. Yr Athro Peiris (1992, 38) Mae'r Porchages Ira Os bydd y llyfr neu rājamāligāva Kotte cyfnod 'Sumangala edifice' o orsedd ætdalen cyflawn o flaen y tabernacl citrakūṭa dywedir cyfrannodd rhoi ar chwe llwyfan. Wedi cael eu hychwanegu at y llwyfan orchuddio â lliain a chwe aur.

Figure 1 : King Buwanekabahu V11 (1521-1551AD) of Kotte is sitting on a Lion Throne at the Kings Palace Pas mal paya and is holding a lotus flower and seated as the Buddhist God king

කෝට්ටේ යුගයේ දී ‘තුප්පෙට්ටි’ නම් රෙදි සඳහා විශේෂයෙන් පැනවූ බදු ක‍්‍රමයක් තිබූ බව පෝල් ඊ. පීරිස්, Y Ceylon Littoral (1949, 47-48). Yn y cyfnod Kandyan, sefydlodd yr elitaidd eu dillad isaf ar gyfer y "elites" yn ystod cyfnod Kotte. Mae defnydd yr hynaf yr hynaf, Thurptotti, yn defnyddio brethyn i'w wisgo dros y blynyddoedd diweddarach i ffurfio brethyn.

Figure 2 : King Vessanthara of Vesssanthara jathaka story is depicted as King of Kotte in the pictorial narration on cloth painting Reg.no 85.133.1 at the Colombo museum. The lower dress is identified as Thuppottiya which was much utilized by King Wimaladharmasooriya the 1st King of Kandyan era
Figure 3 : King Vessanthara is donating white elephant

P. H. Fruḍenbarg Is-adran o gylchgrawn papur Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol Asiaidd (disgrifiad Johann Jacob O ', 1674 1657-Royal Asiatic Society, y rhan Sri Lanka o 1889, XI, Rhif 39: 233 376-) yw'r grŵp elit o gwyn Campbell (cambay) neu gownau sidan parfumed (wedi'u tyfu i fyny) neu frethyn gwyn cotwm gwyn, wedi'u lapio rhwng y coesau a'r traed, ac yn ymddangos fel breeches. Ar ddiwedd cyfnod Kotte, ar ddechrau'r 17, gwisgodd Paul ei hun fel teiliwr. Nododd Peiris 1949 o'i (18) Ceylon littoral. Rhaid i'r rhai gwisgoedd dalu treth 8 (8 palm) a gweithio o dan y Vidane. Dywedwyd eu bod wedi rhoi un annuit i gael eu bywoliaeth.

Nid oes unrhyw gyfeiriad at ddillad a brethyn y frenhines a ddefnyddir yn ystod cyfnod Kotte. Nid yw hyn yn wir gyda'r barddoniaeth farddoniaeth a thriniaethau barddoniaeth eraill. Fodd bynnag, mae 23 y Cyfres Knight yn nodi y dylai menywod Brahmi gael eu gorchuddio, a dylid gwisgo'r gwisg uwchben.

Y maniac heb ei drin
Nid hyd yn oed yr edafedd Minc Gogledd
Tryswch
Peidiwch â mynd allan o'ch tŷ

එසේම එම කුලීන කාන්තාවන් කිසිවිටක පෙකනිය නිරාවරණය වන ලෙස ඇඳුම් නොඇඳිය යුතු බවත්, යටිකය වැස්ම පාදයේ විලුඹ දක්වා දික්විය යුතු බවත් සඳහන් වේ. ඇගේ ලැම පෙදෙස සළුවකින් වසාගෙන සිටිය යුතු බව ද සඳහන් වේ.

Pucky ddim ar gael
Hyd at y gwely
Ailadroddwch y taliad heb ei dalu
Sino's Sen Zason

Cafodd grŵp sifil ei gyflenwi'n ffurfiol i Lywodraeth Kotte gan Gorff y Bobl Tamil Cenedlaethol, Mukkuua. Mae Paul Eisphere (1992, 329) yn nodi eu bod yn byw yn Palugama, Batticaloa Vanni Eu bod yn tyfu tir y elites. Dywedir hefyd eu bod wedi bod yn gwehyddu.

Casgliad

Prif nodwedd y defnydd o decstilau a ddatblygwyd system gymdeithasol. Hefyd system gymdeithasol a diwylliant fel offeryn, mae'n amlwg bod y defnydd o haenau o ddillad i nodi bodolaeth y cymdeithasol. Mae'r bobl sy'n byw mewn gwahanol werthoedd cymdeithasol (gwerthoedd) normau (normau) ac ideoleg cymdeithasol (ideolegau) yn amserol i edrych ar sut mae'r defnydd o ddillad fel rhan o'r gosodiad sylfaenol y cyfarpar a chymdeithas. Astudio sefydliad cymdeithasol hynafol na'r cyfnod y 500 y ganrif honno pahalosvana yn pydru yn gyflym fel delfrydau yn y cyfnod modern, dimensiynau newydd i weld, os bydd y gweithio iawn yn gallu adeiladu gweithgynhyrchu cynnyrch yn ymarfer ar y cysyniadau newydd a system felly'n cymdeithasol yn dda.

Llyfryddiaeth Ymchwil

 • Ferguson, Donald (1907), The Discovery of Ceylon by the Portuguese in 1505, Journal of the Royal Asian Association, Cangen Ceylon xix, rhif 59: 284-400.
 • Freudenberg, PH (1889), hanes Johann Jacob Saar o Ceylon 1647-1657, Journal of Royal Asian Society Ceylon Branch XI, Rhif. 39: 233-376.
 • Liyanaarachchi, RA (2007), Kavvyashekara Maha Kavvya, Colombo: Samayawardena Printers.
 • Jaffer, Amin & Schwabe, a Melanie (1999), grŵp o Caskets Ivory 16TH Century o Ceylon, Appllo Celf cylchgrawn rhyngwladol y celf ddwyreiniol, 1-14.
 • Jayasuriya MHF (2001), Vijayantatantra, Colombo: Godage Book Emporium.
 • Kumari, Nirmala. Y. (1995), Bywyd Cymdeithasol fel y'i Gwelir mewn Cerfluniau a Pheintiadau o'r Cyfnod Vijayanagar Hwyr, Madras: cyhoeddiadau TR Pvt. Ltd
 • Pieris, AG (1992), rhifyn 2nd, Ceylon yr Oes Portiwgaleg, Vol. 1, Dehiwala: Cyhoeddwyr Thisara.
 • Pieris, P.E. (1912), The date of King Buwanekabahu VII: Journal of the Royal Asian Association Ceylon Branch, Vol xxii, No.65: 284-400
 • Pieris, P. E.(1949), Y Ceylon Littoral, Colombo: Times of Ceylon Ltd.
 • Pieris, P, E. (1948), Portiwgal a Ceylon 1505-1658, Colombo: C.A.S press.
 • Paranavithana, Rohini. (1997), Parakumba Siritha, Colombo: Cronfa Ddiwylliannol Ganolog.
 • Queyroz, Fr Fernao. de. (1930), Conquest Dros Dro ac Ysbrydol Ceylon, Colombo, (Cyf. 2), Trans., Fr.SG Perera
 • Silva, P.H.D.H. De. (1974), Catalog o Hynafiaethau a Gwrthrychau Diwylliannol Eraill o Sri Lanka Dramor, Colombo: National Museum of Sri Lanka.
 • Rathanasara,Thiranagama. (1955), Ancient Textiles of Ceylon, Ceylon Heddiw IV, Dim 7 / 8; Awst pp15-22
 • Wijesooriya, S. (2004), Sinhahala Sandesha Kavya, Kotte: Shabageethwa Sanwardana parshadaya.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar www.archaeeology.lk/sinhala ar 2017.07.13.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------
hysbysebion

SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.