P. DGM

Sefydliad Archeoleg Ôl-raddedig, Bauddhaloka Mawatha, Colombo.

ඓතිහාසික යුගයේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳ දැනුම ඓතිහාසික මුලාශ‍්‍රයවල ඉදහිට වාර්තාවන තොරතුරු, බි‍්‍රතාන්‍ය පාලන සමය තුළ ගවේශන ආශ‍්‍රිත තොරතුරුවලට සීමා වී පැවතිණ. මෑත කාලීන ගවෙිශන පදනම් කර ගනමින් ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 13 වන ශත වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ භාවිත වූ මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය එහි ගති ලක්ෂණ සහ එම මාර්ග පද්ධතිය යළි ගොඩනැඟීමට මෙහි දී අවධානය කරනු ලැබේ. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හා ප‍්‍රබලත්වය, ආර්ථික වර්ධනය, ආගමික සංස්ථාන්හි බහුලත්වය ආදී සාධක මාර්ග පද්ධතිවල ස්ථාවරත්වය හා ව්‍යාප්තිය සමග බැදී පැවතිණ. දකුණු ආසියාවේ සම කාලීන රාජ්‍යයන්හි පැවති මාර්ග පද්ධතිවල අනුගමනය කරන ලද තාක්ෂණ ක‍්‍රමවේදයන් සහ විධි නියමයන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාතික මාර්ග පද්ධතිය තුළින් ද දක්නට ලැබේ. දිවයිනක් ලෙස පිහිටා තිබීමේ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශය සමග අන්තර්ජාතික දිගු මුහුදු වෙළෙඳ මාර්ගවලට තිබි සබඳතාව ද නිසා අගනගරවල සිට ප‍්‍රාදේශීය හා ප‍්‍රත්‍යන්තයන් සම්බන්ධ කළ මාර්ග පද්ධතියට අදාළ යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ.

System briffordd yn Sri Lanka: Y dull astudio

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ වාර්තා වූව ද කාලනුක‍්‍රමික මාර්ග පද්ධතියක් පිළිබඳ ප‍්‍රමාණවත් සාධක ඇතුළත් නොවේ. මෙම සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලිය සඳහා ප‍්‍රවේශයක් එම තොරතුරු අතර අන්තර්ගත වේ. දීර්ඝ කාලීනව භාවිතයේ පැවති මාර්ග පද්ධතියකට අදාළ පැරණි මාර්ග නටබුන්, නටබුන් වූ ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්, ගව්කනු, මාර්ග සන්ධිස්ථාන සහ තොටමුණු, ජනාවාස, විහාරාරාම සංකීර්ණ, වැව් ව්‍යාප්තිය ආදී වූ භූගෝලීය පිහිටීම ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලබා ගත හැකි පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත සමූහයක් මේ සඳහා භාවිත කළ හැකි ය. මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍රයවල වාරතාගත තොරතුරු සමඟ ගලපා ගැනීමෙන් මාර්ග සඳහා වූ ක‍්‍රියාකාරී මූලධර්ම සහ ජාකිත සහ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමේ මාර්ගවල ගති ලක්ෂණ, ඉදි කිරීම් සහ භාවිතය පිළිබඳ මූලික සැකිල්ලක් ගොඩනඟාගත හැකි වේ. එමගින් ප‍්‍රකාශ වන්නේ සම කාලීන සමාජ සංස්කෘතික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇතිවන දියුණුව, දේශපාලන-ආර්ථික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ඇති වූ ප‍්‍රබලත්වය සහ සංවිධානය සහ එහි සීමාවන්ය. මෙහි ව්‍යාප්තිය සහ ස්ථාවරත්වය විවිධ කාල පරාසයන් තුළ වෙනස්වීම්වලට ලක්වන බව ද අවධානය කළ යුතු වේ.

රටක මාර්ග පද්ධතිය සම කාලීන රජය සතු දේශපාලන බලය, ආර්ථික සංවිධානය, සමාජ හා සංස්කෘතිය පිළිබඳව කියාපාන දර්ශකයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය. ඒ මගින් සම කාලීන නාගරික, ප‍්‍රාදේශීය සහ ප‍්‍රත්‍යයන්ත සීමාවන්හි අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ ව ද පැහැදිලි සිතියමක් නිර්මාණය වේ. අනුරාධපුර යුගයේ දී නගරයේ සිට දිවයිනේ සිව් දෙසට විහි දී ගිය ප‍්‍රධාන මාර්ග හයක් පිළිබඳව මෙම අධ්‍යනයේ දී අවධානයට ලක් කෙරේ. අශෝක අධිරාජ්‍යයේ රාජකීය මහා මාර්ගය පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට නැගෙනහිර ඩෙකෑන් සීමාවේ පිහිටි පෙෂවෝර්, තක්ෂිලා නගර දක්වා සැතපුම් 3,000ක් (1,000 Kos) Lledaeniad y Silk Road ochr yn ochr â phŵer gwleidyddol y wladwriaeth bresennol. Ffyrdd, y cysyniad o gyflwr presennol o ddatblygiad ac yn symbol o'r Rhufeinig, Tseineaidd, ankor Cambodia (Angkor), De America, y Inca (Inka) ac mae wedi bod yn ffocws yr astudiaeth o systemau gwareiddiad. cadarnhau Tseiniaidd, gwareiddiad Rhufeinig a'r ymerodraeth Mauryan yn y gwaith cloddio fod yr Hen Oesoedd Canol yn canolbwyntio ar dactegau diogelwch yn y systemau cynllunio y byd. Y defnydd o egwyddorion peirianneg a phatrwm dosbarthu daearyddol y ffyrdd dan sylw yw'r nod hwn.

Yn yr astudiaeth hon, disgwylir i ganolbwyntio ar rai o egwyddorion sylfaenol y system ffyrdd. Yn gyntaf, mae'r rhwydwaith ffyrdd yn y wlad yn canolbwyntio ar p'un a yw'r defnydd o'r ffyrdd cwrs tetekduraṭa am yr holl ddefnydd dydd, roedd hefyd yr adeg pan fydd y datblygiad rhwydwaith ffyrdd cenedlaethol a rhanbarthol mewn hanes. Mae tystiolaeth o ddefnydd ffyrdd systematig yn Sri Lanka o tua'r 10fed ganrif CC. Ond mae'r ffyrdd hyn yn dal i gael eu defnyddio'n gyfoes, ac mae llawer o adrannau hanesyddol Gogledd-ddwyrain a Gorllewin wedi ymuno â'r system ffyrdd genedlaethol bresennol. Yr un ffordd y dilynwyd hen ffyrdd ffyrdd hynafol wrth adeiladu ffyrdd newydd yn y Parth Sych Saesneg. Mae astudiaethau ar hen systemau ffyrdd yn is-gynrychiolydd Indiaidd hefyd yn nodi bod y Saeson wedi adeiladu ffyrdd newydd ar ffyrdd hynafol.

දෙවනුව, මෙම මාර්ග එ් ආකාරයටම ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම නොකඩවාම භාවිත නොවී ය. ප‍්‍රදේශීය වශයෙන් අනන්‍යතා සහිත මාර්ග භාවිත විය. වෙල්යායේ නියර වැව් බැමි හා ඇලවේලි හැම විටම ගම් අතර මාර්ග පද්ධතියට එක් වී පැවතිණ. වියළි කලාපයේ මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ගොඩබිම් මාර්ග හැර ගංගා ඇල ෙදාළ ආදී ජල මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ භූගෝලීය ප‍්‍රවේශයක් නොමැත. තෙවනුව මාර්ග වර්ගීකරණය සහ ගංගා හරහා යාමේ දී භාවිත වූ ක‍්‍රමවේදයන් (road type and crossing type) අගනගරය හා සම්බන්ධ ප‍්‍රත්‍යන්ත අවකාශීය කලාපයන් දක්වා වූ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මේ සඳහා භාවිත කර ඇති ක‍්‍රමවේද බෙහෝ දුරට සමාන වේ. ආර්ථික සම්බන්ධතාව මත වරායන් හා බැඳුණු මාර්ගවලට අන්තර් ජාතික සාගරික වෙළෙඳ මාර්ග සමග වූ සම්බන්ධතාව නිසාම නිර්යාත භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන මාර්ග ලෙස මෙම වැදගත්කම හිමි විය. සතර වන මූලධර්මය ලෙස මාර්ග පද්ධති ඉදිකිරීම, පවත්වාගෙන යාම, ක‍්‍රමවේද සහ එ් සඳහා වූ සම්පත් දායකත්වය ඇතැම් මාර්ගවල වූ දේශපාලන ආර්ථික වැදගත්කම නිසාම 13 වන ශත වර්ෂය දක්වාම නොකඩවා රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ඉදිතිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු මෙන්ම මාර්ගවල සේවාවන්ද පවත්වා ගෙන යන ලද බවට සාධක පවතී. දිවයිනේ ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය හා වර්ධනය හඳුනා ගැනීමේ දී ඉහත සඳහන් කළ සාධක මගින් තර්කානුකූල පදනමක් සපයා ගත හැකි වේ.

System briffordd hanesyddol Sri Lanka

දිවයිනේ ලොකු කුඩා ගංගාවන් මුහුදට ගලා බස්නා දිශානතිය සහ ඓතිහාසික භූ-දේශපාලන ව්‍යුහයේ සැකැස්ම අනුව අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු අගනගර හා සම්බන්ධ වන බොහෝ මාර්ග ගංගාවන් හරහා යා යුතු විය. ගොඩබිම් මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධතාව යටිතල ව්‍යුහය පිළිබඳ සාධක ලෙස දිවයිනේ ගංගාවන් හරහා දැවයෙන් සහ ගලින් කරන ලද පාලම්වල නටබුන් අදත් ඉතිරි ව පවතී. මේ සමග මාර්ග ජාලය හා සම්බන්ධ කළ හැකි විහාරාරාමවල පිහිටීම, අම්බලම්, කුඩා වැව් සහ ළිං ආදී වූ ප‍්‍රවාහන සම්බන්ධ යටිතල ව්‍යුහයන් සහ 19 වන ශත වර්ෂයේ සිට පුරාවිද්‍යා ගවේශනවල දී වාර්තාගත කර ඇති ගව් කනුවල (පැරණි මාර්ගවල පසෙකින් දුර මිනුම් ඒකකයක් ලෙස ගව්කණු සිටුවා තිබිණ. එ්වා ඉංග‍්‍රීසීන් විසින් මෙරට මහාමාර්ගයන්හි සිටුවන ලද සැතපුම් කණු හා සම වේ.) භූගෝලීය පිහිටීම ද මෑත දී සොයා ගෙන ඇති ගව්කනු ද දිවයිනේ සිව් දිගට විහි දී ගිය මාර්ග රටාවේ යටිතල ව්‍යුහයන් වේ.

Yn ystod cyfnod Anuradhapura, roedd y chwe phrif briffordd a oedd yn amrywio ar draws y brifddinas o'r brifddinas, tua 1,100 cilomedr o hyd. Jambukōlapaṭṭana cyfalaf oddi wrth y gogledd, y de, Homagama, Arfordir y Dwyrain a pallavavaṁka gōkarṇatittha porthladdoedd, mahātittha arfordir y gorllewin, a'r oedi uruvela porthladdoedd fel y prif ffyrdd wedi gostwng 6. Economaidd, cymdeithasol a diwylliannol kālinurūpava ekṣatrayē achosi corfforaethau crefyddol cyfalaf sydd ar gael yn helaeth yn deillio o uwchraddio rhwydweithiau trafnidiaeth rhanbarthol a'r effaith ar ledaeniad pratyyantayan. Y ddinas sy'n cynnwys y stryd hon yw'r brif ffordd sy'n cysylltu'r rhwydwaith ffyrdd cenedlaethol.

Yn ystod oes Anuradhapura, y prif ffyrdd a ymestynnodd o'r brifddinas i'r brifddinas oedd pedwar

Mae'r Malwathu Oya gyda hanes drwy'r canghennau bach a chamlesi dyfrhau, carreg a phren o'r pontydd bach 19 o adfeilion ailadeiladu rhwydwaith ffyrdd y brifddinas i ddigonol, hyd yn oed y datblygiadau yn nodi yn y ffordd Tymor yn ystod y blynyddoedd 1,500 Nid yw gwybodaeth yn ddigon. Mae yna fanyleb bod yna rwydwaith ffyrdd o leiaf o BW 1 yn Anuradhapura. Yn ystod y ganrif 19, defnyddiodd y Saesneg archwiliadau Rajarach i ddefnyddio'r un system ffyrdd yn y gwyllt.

ඓතිහාසික තොරතුරු සමග මාර්ග හා සම්බන්ධ විවිධ වූ මංසලකුනු එනම් ගල් හා දැව පාලම්, අම්බලම්ල, ගව්කනු, වැව් අමුණු හා වාරි ඇල මාර්ග ආදියෙන් සමන්විත යටිතල වයුහය පදනම් කර ගනිමින් ප‍්‍රධාන මාර්ග 6කින් යුත් ජාතික මාර්ග ජාලය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි ය. පාලම් සම්බන්ධ කර ගත් නගරය අවට කලාපයේ අධික ඝනත්වයෙන් යුත් මාර්ග ජාලයක් සිතියම් ගත කරනු ලැබ ඇත. මෙම පාලම් 13ක් ම මල්වතු ඔය හරහා වැටී තිබිණි. මේ අතරින් ගැල් ගමන් කළ හැකි වූයේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ ගල් පාලම් හරහා පමණි. ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් දෙකට අමතරව ගලින් කරන ලද තවත් පාලම් 4ක නටබුන් සොයා ගෙන ඇත. අවම වශයෙන් අඩි 6-8 දක්වා පමණ පළලින් යුතුයයි අනුමාන කළ හැකි එක්වර මගීන් 4-5කට එක පෙළට ගමන් කළ හැකි මෙම පාලම් විසුද්ධිමග්ගයේ Jamhasētu නමින් හඳුන්වා දී ඇත. මල්වතු ඔය හරහා කුඩා ගැල් ගමන් කිරීමේ දී මෙම පාලම් යොදා ගත්තා විය හැකි ය. පාලම් සඳහා භාවිත කරන ලද ගල් කණු සහ ඇතිරීමට යොදා ගත් ගල් ඵලකවල අවශේෂ මල්වතු ඔය ආශ‍්‍රිතව අදත් දක්නට ඇත. මෙම පාලම් ඇතුළු නගරයේ රුවන්වැලි සෑ මාර්ගයට, ශ‍්‍රී මහාබෝධියට සහ ජේතවනාරාමයට සහ රජවීදියට ද සම්බන්ධ වී අධිනාගරීකරණ කලාපයේ සතර ෙදාරටුවලින් විහි දී ගිය මාර්ග ප‍්‍රධාන ගල් පාලම් හරහා ජාතික මාර්ග පද්ධතියට සම්බන්ධ වී පැවතිණ.

Pedair ffordd priflythrennau hanesyddol, ailgyfeirio, ac ehangu samānupātavīmat uniongyrchol, bedwar ban, lle mae rhwydwaith o ffyrdd ar draws y tunmaṁsandhi at ei gilydd yn cynnwys nodweddion yn brif nodweddion y cynlluniau yn ogystal â dinasoedd Polonnaruwa, Anuradhapura. Mae'r ehangiad 15-20 o strydoedd y ddinas yn nodwedd gyffredin yn Anuradhapura a Pannanara. Gan gynnwys Anuradhapura ddinas, o'r gogledd i'r de ac o'r dwyrain i'r gorllewin o'r brif ffordd a'r bedwar drws a phedwar adhināgarīkaraṇa rhanbarth diśāgatava cynnwys deepgoing systematig o rwydwaith o strydoedd. Mae cloddiadau archeolegol wedi dangos bod gan y 58 lled ym morth deheuol dinas Anuradhapura a chyfeiriad gogleddol y De o ddinas Anuradhapura. Yng nghanol y ffordd, nodwyd gweddillion hyd 25 XTXX, 16 eang-watgestock, hefyd.

KautilyaMae priffyrdd brenhinol y bushel a hyd y ddinas yn ymwneud â thraed 48 (8). Yn ôl y rheoliadau yn y cyfnod rhwng Tsieina a Tsieina, dylai'r 50 fod o'r brifddinas a'r prif briffyrdd, ac nid yw'r priffyrdd Rhufeinig yn unig 25. 19.7 oedd lled y ffordd a ddarganfuwyd wrth y fynedfa i brifddinas Chhang-yn Tsieina.

Rhwydwaith Ffordd Anuradhapura o Sri Lanka

Tystiolaeth hanesyddol ac archeolegol

Mewn rhai adroddiadau o ddigwyddiadau hanesyddol a hanesyddol, mae gwybodaeth ar ochr y ffordd fel rheol wedi'i gynnwys mewn ffynonellau hanesyddol. Mae rhai arysgrifau, gan gynnwys rhai rhoddion brenhinol, hefyd yn rhoi mewnwelediad i wybodaeth ar y ffyrdd â phrosesau sy'n gysylltiedig â gweithrediadau economaidd a milwrol lleol. Gellir ail-greu'r data hanesyddol hwn trwy fapio dosbarthiad daearyddol pontydd, adfeilion hen ffyrdd a thafodieithoedd hen ffyrdd. Am hyn, mae'r Iseldiroedd a'r ynyswyr a'r ynys sy'n creu mapiau yn gwneud cyfraniad sylweddol. Yn archwiliadau archeolegol y Parth Sych, mae'r adfeilion hynafol a ddefnyddir gan y Saesneg ar gyfer cloddio hefyd yn bwysig. Mae mapio adfeilion yr hen ffyrdd yn y broses hon yn arbennig o uchel wrth adfer y brifddinas.

Mae'r Mahavamsa yn sôn am dystiolaeth y berthynas rhwng y rhwydwaith ffyrdd cenedlaethol i Anuradhapura a'r holl strydoedd dinas mawr eraill Devanampiya (250-210 BC) yn ystod teyrnasiad brenhinol y Sri Maha Bodhi gyda dyfodiad pererinion o Jambukolapattana i Anuradhapura. Fe'i cludwyd i'r Mahamegha jung ar hyd y brif fynedfa, gan gynnwys mynedfa gogleddol tref Horoddha. Yn ôl ffynonellau hanesyddol Main Street යන්න ඇතුළු නගරයේ උතුරු දකුණු ෙදාරටුව දක්වා වූ ප‍්‍රධාන වීදිය සඳහා භාවිත විය. 1960 වසරේ සිට වරින්වර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් කරනු ලැබූ කැනීම් වලින් නගරයේ උතුරු දකුණු සහ නැගෙනහිර ෙදාරටුවල භූගෝලීය පිහිටීම සනාථ කර ගෙන ඇත.

Crybwyllir nifer o borthladdoedd mwyaf yn Malwathu Othiyama, sy'n gysylltiedig â Llwybr Cyfalaf Anuradhapura, mewn ffynonellau hanesyddol. Mae adfeilion y porthladdoedd hyn wedi'u nodi. VisuddhimaggaEfallai mai dyma'r fferi hynafol sy'n croesi'r Malwathu Oya o Anuradhapura i sefyll i fyny o Anuradhapura. Fel y nodwyd yn Mahavamsa Mahendra Mahanaga (ක‍්‍රි.ව.7-19) රජු සමයේ දී සෑගිරියේ පවත්වන ලද ගිරිඛණ්ඩ පූජාව සඳහා මල්වතු ඔයේ සිට සෑගිරිය තෙක් සුදු වැලි අතුරා සකස් කළ මාර්ගයට සම්බන්ධ තොටුපොළ ද, මෙය වේ. Sirimēghavanna Dyma'r adeg pan gludodd brenin Sri Lanka (301-328) seremonïol y cerflun Mihin o Mihintale i Anuradhapura. Mae gan yr 1892 stryd hynafol sy'n croesi Jetavanaramaya ar y gogledd i'r dwyrain. Mae'r bont garreg sy'n gysylltiedig â'r stryd honno hefyd yn ymwneud â 6 troedfedd o led Jamhasētu වර්ගයට අයත් වූවකි. මෑත දී කරන ලද කැනීම් මගින් මතු කර ගන්නා ලද දකුණු ප‍්‍රාකාර සීමාවට දකුණු දිගින් නැගෙනහිර-බටහිර දිශාගත ව ගමන් ගත් වීදිය මෙය බව සනාථ වේ. නැගෙනහිර මහා මාර්ගය හා සමස්බන්ධ වූ ප‍්‍රධාන පාලම නිරන්තරයෙන් ම කාර්ය බහුලව පැවති බැවින් මල්වතු ඔය දකුණු ඉවුරේ පිහිටි පාචීනතිස්සපබ්බත විහාරය, මුල්ලෙගම සහ පුලියන්කුලම ආදී විහාර සඳහා ඉහත සඳහන් කළ පාලම භාවිත වූ බව අනුමාන කළ හැකි ය. මල්වතු ඔය හරහා නගරට ඇතුළු වීමේ දී ප‍්‍රධාන විහාර සඳහා වෙන් වෙන් වූ වීදි හා පාලම් භාවිත විය. නැගෙනහිර මහා මාර්ගයේ සිට පුලියන්කුලම විහාර සමීපයේ වූ මාර්ගයට සම්බන්ධ වූ හරස් මාවතක නටබුන් Horcart විසින් 1930 දී සිතියම් ගත කර ඇත.

Y wybodaeth gronolegol a ddarparwyd gan y 3 BCE canrifoedd a oedd gan y ddinas draddodiad o wisgo stryd stryd a dathliadau stryd. Sri Maha Bodhi plannu yn Main Street, Mahavamsa crybwyll bod y tywod gwyn gwasgaru y pum lliwiau'r blodau hardd. Uththiya Daethpwyd gweddillion yr Arahant Mahinda i Anuradhapura o Mihintale ar gyfer yr amlosgi. Gosodwyd y corff mewn tyrfa fawr a daethpwyd â hi i Mahaviharara ar hyd baneri baneri a phaentio. Swyddogaethau amrywiol wrth addurno y strydoedd, yn ogystal â'r feddyginiaeth y newyn a'r dŵr ac a'i taenellodd y strydoedd lafarganu traddodiad pan ellir casglu bod ar ddiwedd y cyfnod Anuradhapura. Y rhai a grybwyllwyd uchod oedd ychydig o ffeithiau am strydoedd Anuradhapura. Parhau i fod yn draddodiad Kalyāṇavatī (1202-1208 X.) yn ôl Llythyr Deml Ruvanweli y Frenhines Gosodwch y strydoedd ar stryd amlwg Fe'i cadarnheir hefyd gan y ffaith. Mae rhai o'r ffynonellau hanesyddol yn cynnwys gwybodaeth ar y strydoedd yn y metropolis y brifddinas. Er na ellir adnabod lleoliad daearyddol rhai o'r strydoedd, mae yna dystiolaeth bod yna strydoedd ar wahân ar gyfer gwahanol dasgau.

Yn ôl y Mahavamsa, o'r 10eg ganrif BCE, rhannwyd y rhan fasnach o gaer Gorllewin Anuradhapura y tu allan i'r wal fasnachol. Setlwyd y Pandukabhaya yma fel cymuned fasnachu o wledydd Gorllewin Asiaidd. Yn ôl y cloddiadau archeolegol a gynhaliwyd yn y ddinas, roedd gan y masnachwyr tramor gysylltiadau â dinas Anuradhapura cyn y 10eg ganrif BCE. King UpatissaYn ôl llythyr 368-410, Basawakkulama Rock, roedd yr ardal ger y giât gorllewinol yn ganolfan fasnach. Archwilio mewn perthynas â'r dystiolaeth archeolegol a nodwyd a'r prif rwydwaith ffyrdd yn y wlad i'r pedwar mapiau ffyrdd yn y Anuradhapura gynllunio gyda ffeithiau hanesyddol a'r rhesymau dros y brifddinas, yr holl ffyrdd yn y porth gorllewinol bed'ne marchnad stryd.

Trefnodd y Galpatha yn Mahakanadara

Kautilya Economi o ddefnyddio gwahanol lled pont garreg adeiladu ffyrdd gyda lled o Grŵp Rheolau Gweithdrefn gwahanol sydd wedi bodoli yn y brifddinas o Anuradhapura yw proflenni archaeolegol cryf. Mae tystiolaeth archeolegol wedi'i darganfod yn systemau ffyrdd y system wareiddiad Montreal a Tsieineaidd. Ni ddefnyddiwyd y ffordd frenhinol ar gyfer anghenion eraill. O ganlyniad, mae dinas hygyrch yn ychwanegol at y pontydd cerrig weithiau gall 6 troedfedd ddefnyddio fach cludo nwyddau-8 hyd at lled o bontydd cerrig 7 o'r un lled a cyfartal y bont bren (y Malwathu Oya ger Saliyapura) a edaṇḍak ddefnyddiwyd clwy'r traed a'r Roedd yn rhan o rwydwaith ffyrdd ardal Anuradhapura UPR. Mae'r patrwm cymhleth nodi ffyrdd rhwydi yn gywir fel rhan o'r cynllun y ddinas a'r defnydd o lonydd arbennig eang am y ffyrdd cyfoes o ddefnyddio'r rheolau a thraddodiadau'r Metro a'r rhanbarth cyfagos.

Heb ei cael ei ddarganfod hyd yma yn yr adfeilion y ddinas, gan gynnwys y prif lwybr sy'n cysylltu'r dwyrain a'r dwyrain giât rhwydwaith ffyrdd o Malwathu chi, i adfeilion y bont a'r cwrs y ffordd yn nodi eich bod cerrig Malwathu gan fanciau chwith ac i'r dde yno. Nid oes llawer o adfeilion ar hyd yr afon, ond mae yna nifer o bileri cerrig, yn enwedig ar ochr dde'r bont. Uchder am 3.5 traed credinwyr lefel y cerrig a chreigiau a cherrig cwympo wedi cael eu darganfod yn y ddaear trwy osod y bont. Roedd y bont wedi'i leoli hyd at lefel o tua 5. Mae tystiolaeth wedi dod i'r amlwg bod pileri cerrig wedi'u dylunio gyda phrif y colofnau cerrig. Roedd y bont yn ymwneud â 12-14 eang. Mynedfa'r bont garreg hon gan ddinas Anuradhapura o'r Dwyrain, y Rohingya a'r De trwy Anuradhapura.

Bont carreg Mahakanadarawa

Mae cynllunio'r rhwydwaith ffyrdd ar gyfer porthladdoedd Makhachkala a strydoedd masnachol y ddinas yn canolbwyntio ar ddiogelwch y ddinas. Rhwydwaith ei gynllunio i gael ei ddefnyddio yn gysylltiedig yn uniongyrchol at giât y ddinas i'r dwyrain a'r cludo nwyddau ar y ffyrdd llinell cludo nwyddau trafnidiaeth dwyrain wal o focsys a nwyddau y tu allan i'r diśāgatava y Gogledd a'r De deepgoing mewn ffordd. Y llwybr byrraf i stryd fasnach y ddinas oedd mynediad i derfynau'r ddinas gan balmant cerrig a'r fynedfa i'r tir mawr trwy'r ffordd yn arwain i'r gogledd. Mae prif lwybr masnach y ddinas yn gorwedd i'r gorllewin o'r chwarter caer a chyfeiriad cyfochrog ogledd-de i'r tu allan i'r gaer. Ar y llwybr uchod, roedd y cludwyr sy'n mynd i'r ddinas yn y gogledd a'r de, ac y gellid cyrraedd ochr orllewinol y ddinas ar gyrion y llwybr masnach.

Ffactorau mannau cyhoeddus a chyrchfannau

rhwydwaith ffyrdd sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r wlad, yn ôl ffactorau fel porthladd cysylltiad ar gyfer lleoedd milwrol a chrefyddol o addoli tystiolaeth bod y tu mewn i'r adeilad gan y dirwedd o amgylch CE 4 ganrif. Mae yna lawer o ddigwyddiadau hanesyddol o Pandukabhaya i Anuradhapura i'r gorllewin. dwyn ffrwyth teyrnasiad ledled y byd mewn lledaeniad Bwdhaeth ar draws y wlad o fewn cyfnod byr o osod system gyfathrebu trefnu y wlad at y terfynau o fodolaeth rhanbarthol a ffin o ffactorau. Cyrchfannau o borthladdoedd o Traeth y Gogledd jamm̆bukōlapaṭpana i'r Arfordir De, Homagama a Godawaya y dwyrain a'r gorllewin arfordir, ac, o dan nawdd rajākīya defnyddio'r ffordd ar gyfer pererinion o le Sripavan i gopa'r mynydd y saṁvardhanayavīmat ffordd o groniclau a rhai arysgrifau yn ffactorau hefyd.

අනුරාධපුර නගරය සිට උතුරු මහා මාර්ගයේ ගමනාන්තය වූයේ උතුරු වෙරළේ පිහිටි ජම්බුකොලපට්ටනයයි. මෙම මාර්ග සබඳතාව ඌරාතොට වරායන් ද තදාසන්න සෙසු දූපත් සමග සම්බන්ධ විය. උතුරේ වරාය සමග නිරන්තර සබඳතා පවත්වන ලද බවත් පරිපාලන අවකාශීය සීමාවන් කරා මාර්ග ව්‍යාප්තව පැවති බවත් නිරන්තරයෙන්ම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතින. ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන ශත වර්ෂයේ ශී‍්‍ර මහා බෝධිය මෙරටට වැඩම වීම සන්සිද්ධිය එ් වන විට දිවයිනේ උතුරු සීමාවේ දඹකොළපටුන සිට අනුරාධපුරයට වූ මාර්ග සබඳතාව සහ රෝහණයේ කජරගාම, චන්දනගාමයට ද අනුරාධපුර රාජකීයත්වය සමග වූ සබඳතාවේ සන්නිවේදනය මහාවංශය වාර්තා කරයි. බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ සම්මෝහවිනෝදනී අට්ඨකතාවට අනුව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂයේ සිදු වී යැයි විශ්වාස කරනු ලබන දුර්භික්ෂ අවස්ථාවල දී ඉන්දියාවේ විහාරාරාම කරා යාමට භික්ෂූන් වහන්සේලා නැව් නැංගේ ජම්බුකෝල පට්ටනයෙනි. එ් සඳහා ජම්බුකෝලපට්ටනයේ නැව් සාදන ලද බවත් එහි සඳහන් වේ. Kings සඳහන් පරිදි පළමු වන ගජබා (ක‍්‍රි. ව. 114-136) රජු සමයේ සොලීරට ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය ඔස්සේ යාපා පටුනට ගිය බව අනුමාන කෙරේ. DhātuvaṁśayaYn ôl Kithsirim (551-569), daeth y brenin i Sri Lanka o Dambakolaputana a daeth yr aderyn dannedd i Anuradhapura. Rôl porthladd Urathota (Kits) yw canolbwyntio ar brif gysylltiad y porthladd gyda'r prif lwybr tir. Estynnwyd adeiladu ffyrdd a chynnal a chadw ffyrdd ym maes gweinyddol y brenin i'r Terfynau Gogleddol. Parākramabāhu o 1ගේ නාගදීප දෙමළ සෙල්ලිපිය අනුව ඌරාතොට, ඉන්දියානු වෙළෙඳුන්ගේ නැව් ගොඩ බසින ලද ප‍්‍රධාන තොටුපලක් වූ බවත් අශ්වයින් සහ ඇතුන් ගෙන එන නැව්වලට රජු විශේෂ සැලකිලි දැක් වූ බවත් සඳහන් වේ. එමෙන්ම දකුණු ඉන්දියාව ආක‍්‍රමණය කිරීම සඳහා පරාක‍්‍රමබාහු රජු උරාතොට වරායේ නැව් තනවන ලද බවත්, වෙරළ නැව් කර්මාන්ත ශාලාවක් සේ දිස් වු බවත්, මහාවංශයේ සඳහන් කර ඇත.

Arfordir y Gorllewin rhanbarth yn y rhwydwaith ffyrdd yn y porthladdoedd masnachu rhyngwladol yn agored ac yn is-porthladdoedd ymwneud â'r fasnach yn y wlad yn y cyfnod Anuradhapura. O ganlyniad, roedd y brif stryd fasnachu ar yr arfordir orllewinol i'r gorllewin o'r gorllewin i'r gogledd a'r de o'r ddinas. dyluniad Mahātittha fel y prif lwybr masnach a'r cynllun llwybr, gan gynnwys pedwar o ochr gogledd a de yr ynys oddi wrth y prif ffyrdd a ffyrdd ymyl yn yr ardal. economi cyfoes yn cael ei pravāhanayat nwyddau, allforion a gweithredu polisïau economaidd y llywodraeth weithredu ac i'r swyddfa tollau yn rôl rhwydwaith ffyrdd gynnal yn dda i statws rheolaidd yn ddefnyddiol iawn. A glanio ar yr ynys gyda'r ansefydlogrwydd gwleidyddol a achosir erbyn diwedd y drydedd ganrif CC a'r ail ganrif ar bymtheg, a oedd yn llogi mahātittha (Manthai) o Anuradhapura i drefniadaeth yr arwyddion ar y ffordd a gyda'r porthladdoedd.

Y brif ffordd i'r Stryd Fasnach a phorthladd Uruwela oedd tair prif ffordd. Ers fodolaeth y rhwydwaith cysylltiedig ffyrdd trefol yn gyffredinol fel y gallwch ei gael o wahanol rannau o'r allforio Anuradhapura West llwybr masnach yr ynys yn gallu cael mynediad i'r briffordd ym Mhort mahātittha stryd hon ail fath ochr o mewnforio ac allforio nwyddau ar gyfer cyfleusterau storio yn cael eu darparu Mae'n bosibl. Nid yn unig roedd y rhwydwaith o gysylltiadau yn y cyswllt rhwydwaith trafnidiaeth i gludo drwy'r prif lwybrau drwy'r prif ffyrdd a'r maestrefi i'r dref, dan reolaeth weinyddiaeth tollau, ond hefyd yn rhyng-gysylltiedig â'r ffyrdd.

Adeiladwyd y farchnad yng nghyffiniau'r ddinas. O'r camlesi a gorllewin y ddinas Adeiladwyd pontydd ar hyd camlesi bach yn llifo i mewn i'r Malwathu Oya. Mae'r pontydd ar ardaloedd Peririmwewa a Palugaswewa wedi'u mapio yn seiliedig ar wybodaeth gan 1891 a 1893. Yn yr 1891, mae'r archwiliadau hyn wedi darganfod adfeilion yr adeiladau petryal ar ddwy ochr y ffordd. Yn aml, credir mai'r adeiladau hyn yw storfa ffeiriau neu nwyddau i'w hallforio. Mae yna nodweddion tebyg ar lan ddwyreiniol y briffordd, y llwybr gogrenea prawf. Mae cyrion y ddinas allanol hefyd wedi cael eu hadnabod fel ymgaisiad yr adeilad ail-negâd ar ddwy ochr y ffordd sy'n ymestyn o'r gogledd i'r wal ogleddol. Y ffordd hon yw prif stryd fasnachol cyfalaf Polonnaruwa. Cyfeiriwyd y ffordd i Gokarathiththaya (Trincomalee) ac i'r de o borthladd Lankapatuna a convoi o Polonnaruwa i'r gogledd. Kavan O'r brenin i'r ffordd o Magama i Rajarata Mahavamsa Fe'i adroddir sawl gwaith. King DutugemunuFel y ffordd o magama i Anuradhapura Mahavamsa එන ස්ථානනාම දැනට අනාවරණය කර ගෙන ඇති රෝහණ මහා මාර්ගයේ ස්ථානනාම සමග ගැලපේ. බොහෝ ස්ථානවල නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින් ස්ථාපනය කරන ලද ගව් කනු හමු වී තිබීම නොකඩවාම මෙම මාර්ග භාවිතයේ පැවතීම පිළිබඳ සාධකයන් වේ. වංශකතා තොරතුරු ද අනුව රජරට රාජකීයයන් නිරන්තරයෙන්ම මහියංගන විහාරස්ථානය වන්දනා කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය භාවිත කළහ. මහාවංශයට අනුව මහියංගන චෛත්‍ය Devanampiya Fe'i hadeiladwyd gan frawd Raju, ac o'r amser hwnnw ymlaen, o bryd i'w gilydd, gwnaeth y brenhinoedd welliannau yn ystod y cyfnod ailstrwythuro o'r brenhinoedd i Parākramabāhu, 6. Mae Mahiyangana hefyd yn garreg filltir bwysig yn yr erthygl gan King Xanthi o 4 King Khapitigamuwa. Estynnwyd y cysylltiad hwn nid yn unig i Magama ond hefyd i arfordir deheuol yr ynys i Godawaya. Roedd y ffyrdd hyn yn gysylltiedig â temlau rhanbarthol megis Sithulpawwa.

Ffactorau Seilwaith Ffyrdd

Mae'r dulliau a ddefnyddir i lywio dyfrffyrdd yn bwysig wrth nodi cyflwr dosbarthiad llwybrau trafnidiaeth a chyfeiriad y wladwriaeth. Mae pontydd cerrig ar raddfa fawr a adeiladwyd dros afonydd yn dystiolaeth archaeolegol o ffyrdd sefydlog. Mae rhai nentydd bach a phontydd pren yn rhan o ehangu ffyrdd ffyrdd kālanurūpava a dyfrffyrdd, adeiladu pontydd pren ar raddfa fawr ar draws y graig afon i ddefnyddio'r dirwedd dulliau. Mae rhai llwybrau wedi'u datblygu ar wahân ac mae symudiadau ar yr un pryd o'r economi dwr wedi sefydlogi a sefydlogi. Olion archeolegol yw olion pontydd cerrig a phren, ambalam, dagiau a thanciau ffyrdd ar hyd y ffyrdd yn y patrwm ffyrdd hanesyddol.

දිවයිනේ බොහෝ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල මෙන් අධිනාගරීකරණ කලාපයේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයන්හි ද ගව්කණුු සිටුවා අම්බලම් පිහිටුවා තිබිණ. මෞර්ය යුගයේ සිට භාවිතයට ගැනුණ පාටලීපුත‍්‍ර සිට පෙෂවෝර් දක්වා දිව යන මහා මාර්ගයේ (Grand trunk road) මගීන්ගේ පහසුව සඳහා සෑම සැතපුම් 2.5 (හෝ සැතපුම් 3 කට අඩු දුර ප‍්‍රමාණයකට) කටම ගල් කණුවක් බැගින් පිහිටුවා තිබූ බව සඳහන් වේ. මෙම ගල් කණු වර්තමාන සැතපුම් කණු (darnwr) Yn gyfartal â. Cofnodwyd tystiolaeth archeolegol o'r defnydd o'r dull hwn yn Sri Lanka mewn sawl priffordd. Ar y briffordd, ar Ogledd-ddwyrain Abhayagiri, adeiladwyd slab garreg ar hyd y Vijayarama Vihara a phorth i stupa. Bell Wedi'i Nodi. Datgelir bod y system wedi'i chadw yn ffiniau tref Anuradhapura a'r prif polion ar y prif ffyrdd a'r pileri a sefydlwyd yn oes Polonnaruwa ar y briffordd Rohana ar hyd y prif ffyrdd. Brenin NissankamallaLlythyr gweddw o 60 diwrnod Enwyd Tama fel Akurukotta Nishshanka යන පාඨයත් ගවේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇති රජුට අයත් රෝහණ මාර්ගයේ හා නැගෙනහිර මාර්ගයේ ගව්කණු සමුහයත් එ් බව තවදුරටත් තහවුරු කරයිි. බටහිර වෙරළේ මහාටිත්ථයට දකුණු දිගින් පිහිටි මනග උපවරායට වූ මාර්ගයේ ගව් කනු කිහිපයක් මහවිලච්චිය වැව ආසන්නයේද සැතපුම් 8ක පමණ දිගින් යුත් පැරණි මාර්ග නටබුන් වර්තමාන අරිප්පු මාර්ගයට යටව ඇත.

Mae yna adroddiadau am amlen wedi'i seilio ar waelod yr adeilad diffygiol ar waelod yr adeilad, a leolir yn rhan ogleddol Abayagiri Maraje (cell diogelwch). Fe'i darganfuwyd yn yr eiddo Abhayagiri Vihara yn 1893, Brenin Mahasen (C. 274 301-) tymor o'r placiau marmor erthygl "Mahavamsa catusśālā" ei ddiffinio i neuadd neu fan gorffwys wrth i'r giatiau agor pedair ffordd ochr adeiledig. Mae'r ardal hon ger y Palugaswewa, carreg Daethpwyd o hyd ar y traed a'r traed 30 22 eang o amgylch gwaelod y adfeilion diffaith Bell Adroddwyd. Yn yr achos hwn, gellid defnyddio'r golofn garreg gydag uchder o 4 o'r lefel ddaear i roi'r bwrdd neu'r panel ar gyfer hwylustod y teithwyr. Adeiladwyd Ambalum yn rhanbarth Ugaral ar gyffyrdd y ffordd. Basn Ambalum, wedi'i leoli ar y brif lwybr masnach priffyrdd a dau ar y briffordd i'r gogledd i Jambukoapattana Bell Wedi adrodd. Y ffordd i'r dref yw Vijayarama, i'r gogledd, Kiribathihethi i'r gogledd, Asofarmama a Pankuliyathi i'r dwyrain. Mae yna amber arall o'r 4ydd gyffordd Strath sy'n gysylltiedig â'r briffordd ogleddol. Rasavāhinī kathāvastuvaka yn y groesffordd y pedwar oedd yn yr ardal. Dwyrain a gogledd-ddwyrain yr ynys, bell i ffwrdd oddi wrth y pentrefwyr, sy'n ambalamas annwyl temlau ac uwch y ffordd i Malwathu byr y gallwch eu defnyddio grisiau a lonydd y pontydd cerrig bach.

Adroddir am achos amalvam a gwm o fewn terfynau'r ddinas o ardal Thisavava ar y Briffordd y De. Yn benodol Ail Parakramabahu II (1236-1270) fel Dydd y Brenin Hathawanagalla Viharavila Ac esboniadau cyfoes a datrys y genedlaethol, yn nodi y Thisawewa pren ger pont a chafodd ei leoli ger y man gorffwys. Pan fydd rhai neu ar draws yr afon ger Thisawewa ennill y bont briffordd pont bren Southeast bod sylwebyddion a chenedlaethol datrys Malwathu camlas dargyfeirio llifo drwy'r pileri cerrig a gwblhawyd gan ddefnyddio pren ddodwy "puvaraheya" y ffaith y gall y cyflwyniad yn cael ei rhagweld. Y prif ffyrdd wedi disgyn ar draws y bont i deithio i Anuradhapura o dir ac Dakkinadesa paṭungama uruvela. Mae'r ail wedi ei leoli ger yr adfeilion o orffwys y tu hwnt i'r terfynau ddinas deheuol De Road.

Malla (1187-1196 XI) yn edict brenhinol 60fed tŷ'r brenin Mae'r llywodraeth wedi edrych yn gyson ar y tabiau pendant a phenderfynodd ollwng y llythyr "Nirusanka" i'r llythyr "Kot" යනුවෙන් රජු විසින්ම දැක බලා ස්ථිර කර තුන් රජයේ ම මාර්ගවල ගව් කණු සිටුවන ලද බව සඳහන් වේ. එම රජුගේ ගල්පොත ලිපියට අනුව තුන් රජයේ මාර්ග කඳුකර, වනාන්තර, ඇලෙදාළ ගංගා හා වගුරු බිම් නිසා ගමන් කිරීමට දුෂ්කර මාවත් බව ද සඳහන් කර ඇත. අම්බලම් හා පාලම් තැනීම පිළිබඳ තොරතුරු රාජකීය අනුග‍්‍රහය යටතේ ම සිදු වු බවට සාධක Parākramabāhu o 2 (1236-1270) yn ystod teyrnasiad King Dutugemunu. Mae'r Mahavamsa yn nodi bod y Brenin wedi bodoli mewn sawl rhan o'r ynys ac wedi gwneud pontydd a thorri'r Mahavamsa. Os byddwch yn seneviyā gan kaṇamædiri Devapathiraja yn Peak ffordd, Ulapane Ambagamuwa, lle mae pontydd pren a'r blogwyr sy'n cwmpasu'r to yn cael ei ddefnyddio.

වියළි කලාපය හරහා ගලා බස්නා ගංගාවන් හරහා ඓතිහාසික යුගයට අයත් ගල් පාලම් 22ක් භූගෝලීය පිහිටීම ගවේශන මගින් සොයා ගෙන ඇත. උතුරු මහා මාර්ගයේ හාල්පාන් ඇල, මල්වතු ඔය, කනදරා ඔය, මල්වතු ඔය අතු ශාඛාව තුලාවැලිය, කල්ආර, පාවක්කුලම් හා උලුක්කුලම් යන ගල් පාලම් උතුරු මහා මාර්ගයයේ යටිතල ව්‍යුහයට සම්බන්ධ විය. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ අනුරාධපුර නැගෙනහිර ෙදාරටුවට සම්බන්ධ මල්වතු ඔය ගල් පාලම මහකනදරා ඔය සහ හුණුකනදරාව හරහා වූ පාලම්ද යාන් ඔයේ කොන්ගොල්ලෑව හා පරංගියාවාඩිය පාලම් ද ගෝකර්ණතිත්ථ දක්වා මාර්ගය සළකුනු කරයි. නැගෙනහිර වෙරළේ ගෝකර්ණ වරායට උතුරු දිගින් වූ පල්ලවවංක සහ මෙතෙක් හඳුනා නොගත් වරායන් ලෙස කි‍්‍රයාකාරීව පැවති වරායනට සම්බන්ධ පාලම් තුනක් යාන් ඔය හරහා වැටී ඇත. කි‍්‍ර ව 7 වන ශත වර්ෂයේ පමණ සිට ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ වෙළෙඳ අධිකාරියේ ඇතිවූ වෙනස්වීම සහ අගනගරය අනුරාධපුරයෙන් පොළොන්නරුවට මාරුවීමත් නැගෙනහිර වෙරළ කලාපයේ වරායවල වැඩි වැදගත්කමක් ගැනීමට හේතු වූවා විය හැකිය.

නගරට ඊසාන දෙසින් සන්ගිලිකනදරා ඔය (මල්වතු ඔය ශාඛාවන් වන) හරහා ගල් පාලමින් මොර ඔය හරහා රබෑව දී ද යාන් ඔය හරහා දෙමෝදර දී ද ගල් පාලම් හරහා පල්ලවවංක වරායට ප‍්‍රධාන මාර්ගයක් වැටී තිබිණ. මෙම මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මහා මාර්ගයක් කොකිලායි දෙසට වැටී තිබිණ.එය සළකුනු වන්නේ යාන් ඔයේ මෝරගම ගල් පාලමිණි. නැගෙනහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයෙන් බෙදී යන තවත් මාර්ගයක් යාන් ඔයේ කිඹුල්පිටියාව ගල් පාලමින් පල්ලවවංක වරායට සම්බන්ධ වේ. නැනෙහිර ප‍්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධවූ මාර්ගයක් කන්තලේ ආර හරහා (සමනල පාලම ප‍්‍රදේශයේ දී) ගල් පාලමින් සේරුවිල හා ලංකාපටුනට මන් කළ හැකි පැරණි මාර්ගයක් විය

Ffactorau sy'n perthyn i bont roc Kanyankennni

නැගෙනහිර වෙරළ කායන්කානිවල ඇති පුල්ලිපොත ආර හරහා ගල් පාලමින් පොළොන්නරුව සිට කසාතොට හරහා වාලචිචනේ මුහුදු ප‍්‍රදේශයට වූ මාර්ග සබඳතාව ඇතැම්විට පොළොන්නරු අගනගරයවීමත් සමග වැඩි වැදගත්කමක් හිමිවූවා විය හැකිය. මෙම මාර්ගය දිගේ ජනාවාස අඩු වුවද නොකඩවාම විහාරාරාමවල පිහිටිම සහ කුඩාවැව් ව්‍යාප්තිය ද ස්ථාවර යටිතල ව්‍යුහයක් ස්ථාපනය වී පැවතිණ. මෙම මාර්ගය රෝහණ මහා මාර්ගයට ද සම්බන්ධ වූ අතර සේරුවිල දෙසට යාමේදීද භාවිතා කළ හැකිවීම නිසා අන්තර් ප‍්‍රදේශ මාර්ග ජාලයේ වෙළෙඳ සබඳතා සඳහා වූ යටිතල ව්‍යුහය ලෙස හඳුනාගත හැකි වේ.

අගනගරයේ සිට මල්වතු ඔය වම් ඉවුර ඔස්සේ වැටී තිබුණු මහාතිත්ථ ප‍්‍රධාන වෙළෙඳ මාර්ගයට තන්තිරමලේ ගල් පාලමින් මහාතිත්ථ වෙළෙඳ නගරයේ දකුණු ෙදාරටුවට සම්බන්ධ විය. අන්තර්ජාතිික වෙළෙඳ ජාලය සමග පැවති සම්බන්ධතාව නිසා මනා පාලනයකට යටත් වූ ක‍්‍රමානුකූල මාර්ග ජාලයක් යේ ප‍්‍රධානම පුරාවිද්‍යාත්මක අවශෙෂයන් කලා ඔයේ පාලම්කඩවල ගල් පාලම ස නගරය තුළ ස්ථාපනය වී පැවතිණ. අනුරාධපුර සිට උරුවෙල වරායට වූ මාර්ගයේ සිට වෙරෙදගොඩ විහාරයට වූ මාර්ගයේ නටබුන් වාර්තා වී ඇති අතර කරෙයිතිවි හා පෙරිවිල්ලූවල ද මාර්ග සළකුනු 1920 දී වාර්තා කර ඇත. බෝහියර් 1924 දී මෙම මාර්ග සබඳතාව කල්ප්ටිය දක් වූ බව මාර්ග නටබුන් අනුව හඳුනා ගනී. කලා ඔයේ රදාතොට ගල් පාලම හා එම මාර්ගයේ දකුණු දිග විහිදීමට සම්බන්ධ සියඹලන්ගමු ඔය මුදින්නේගම පාලම ද අනුරාධපුර සිට දක්ඛිණ දේශයට වූ මාර්ගයේ ටිතල ව්‍යුහය වේ. මෙම මාර්ගය වර්තමාන අනුරාධපපුර කුරුණෑගල මාර්ගයට සමගාමීවේ. ප‍්‍රධාන විහාරාරාම මෙන්ම බලල්ල සිට පාදෙණිය දක්වා අම්පලම් ද තවදුරටත් ඉතිරිව ඇති සාධකයන් වේ.

Dylunio, gallai prisiau fod yn rhwydwaith yn fwy cymhleth o ffyrdd gyda ehangu o systemau dyfrhau yn y rhanbarth nagārāśrita Anuradhapura. Hynny yw, o nuvaravæva Mahagalkadawala o gamlesi dyfrhau a gamlas gan fanciau adhināgarīkaraṇa Llyn Kanadara yn y rhanbarth a ffyrdd o ddefnyddio'r rownd derfynol gyda'r aneddiadau adeiladu yn y camlesi dyfrhau ac argaeau tanc Mahagalkadawala a rhanbarth maestrefol cysylltiedig drwy Malwathu chi, i'w defnyddio fel arfer. Nid yw'r gwaith ymchwil wedi bod yn destun i'r daearyddol digwydd i ymyrraeth y Royal cynllunio i adeiladu perthynas gyda'r rhwydwaith cludiant arddull rhwydi dyfrhau lleol yn Sri Lanka. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, dechrau a diwedd y camlesi anweledig, bach dyfrhau gwasgaru ar draws y rhanbarth yn sych, y banciau y ffyrdd y gellir eu cymryd yn ganiataol yn bodoli ar rwydwaith trafnidiaeth yr ynys yn uniongyrchol yn y cyfnod hanesyddol. Ehangu led y gwareiddiad Tseiniaidd estynedig berchen banciau dreigl o rwydwaith dyfrhau camlesi, fel ffordd arfaethedig i'r rhwydwaith ffyrdd wedi cael ei datgelu bod ers yr ail CE ganrif.

Cynnal a chynnal a chadw ffyrdd

ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ දී ලියන ලද කෞටිල්‍යගේ අර්ථශ‍්‍රාස්ත‍්‍රයේ රජු විසින් ජාතික හා ප‍්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධ කර ගනිමින් භාවිතයේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි මාර්ග ඉදි කළ යුතු බව සඳහන් වේ. අගනගරය තුළ, යුද හමුදා මූලස්ථානවල, වරාය, අලි ඇතුන් හා වෙනත් සතුන් ගෙන යන රථ සඳහා (ප‍්‍රමාණවත් පළලින් යුත්) සහ වෙළෙද (ජල මාර්ග හා ගොඩබිම් මාර්ග) මාර්ග ආදී සියලු මාර්ගයන් ඉදි කිරීම්, පාලනය, පවත්වා ගෙනයාම අධිරාජයා විසින් කළ යුතු අතර වෙළෙඳ මාර්ගවල යන ගැල් සමුහයන් සොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ක‍්‍රියා මාර්ග ද රජුට අයත් කාර්යභාරයට අයත් වේ.

Mae'n bwysicach fyth i ddechrau'r ffordd trwy briflythrennau'r brifddinas. Bod y ffordd wedi bod lefel uchel iawn yn y ddinas o flynyddoedd 5 cyn lefel Crist ganrif y stryd ac yn iawn gyda'r ddinas, gan gynnwys y Fa fod y 'n llyfn uchel (Fa-yuan) Monk gofnodi. Mae yna hefyd gofnodion archeolegol a hanesyddol o stupas, synagogau a sefydlwyd ar yr ymylon. Roedd yna grisiau yn y ffyrdd lle roedd creigiau. cloddio diweddar wedi dangos bod y waliau ar y ddwy ochr y stryd, a rhai waliau yn cael eu defnyddio yn y y ddinas strydoedd placiau o garreg lledaenu y tu mewn adeiladu. Roedd y slabiau cerrig yn sownd yn adfeilion y strydoedd a adeiladwyd gyda cherrig. Y tu allan i'r metropolis, mae terfynau'r ddinas ac weithiau hefyd ar gyrion y ddinas. Yn 1887 Kev Fel y dangosir isod, cafodd ffordd ei rolio allan o ffordd yn Tholuwila, Anuradhapura ac wedi'i orchuddio â cherrig i atal daflu'r cerrig.

Taith Ritigala

Mae tystiolaeth amlwg o hyd bod y strydoedd a'r strydoedd uchaf yn y prif gymhlethdodau temlau. Kramānukūlavūt yn Ritigala cymhleth deml, yuktavūt diwedd uchel, llwybrau a ffyrdd sy'n arwain i'r sgiliau technegol uchel yn enghraifft. Mae'r dechnoleg wedi'i gadw'n dda oherwydd ei fod yn addas iawn i ddefnyddio daearyddiaeth leol. Yn ogystal ag yn y rhwydwaith ffyrdd cenedlaethol yn gall system gamlas bach i'w gweld yn y modd y Troopers a'r Rajagala deml cymhleth o dabledi cerrig a ddefnyddir ar draws y ffordd. Mae mynediad yn ôl i'r Sigiriya Rock Road, Mihintale Delowak pwll a deml cymhleth yn y ffordd, hollti y Stupa i'r diśānusārī gogledd-ddwyrain-de-orllewin i sefydlu mynediad i'r grisiau y ddau, aeth ymlaen i ffurfio tirwedd da o'r mannau i mi a fi Mae Sgiliau Technolegol Adeiladu hefyd yn ffactorau amlwg.

Tseiniaidd, gwareiddiad Rhufeinig a ffyrdd yn yr India, y rheol Empire Maurya adeiladu, cynnal y symudiad yn o dan reol brenhinol. Gwybodaeth am y cyfraniad a wneir gan y brenhinoedd, ac eithrio'r wybodaeth cynnwys ar adeiladu ffyrdd fel rhan o gynlluniau ar gyfer dinasoedd yn Sri Lanka pan fydd y ffyrdd yw'r ffynonellau archaeolegol a cronicl. Gosod polion crio o brif ffyrdd, adeiladu pontydd, terfynau dinas droi ffyrdd, ardaloedd rhanbarthol a ffin ambalamas adeiladwyd i symud, sefydlu ffatrïoedd yn barod ar gyfer y pedwar sgwariau, pedwar gwynt yn dod grantiau ddinas mynachod i gynnal a sefydlu ffatrïoedd grantiau ffyrdd anodd fel Sri Pada Mae tystiolaeth bod y gwaith a wnaed o dan nawdd brenhinol . Kautilya arthaśrāstrayē ar y ffyrdd cenedlaethol a thaleithiol (dyfrffyrdd a llwybrau tir) Adeiladu a chynnal a chadw ffyrdd yn yr holl waith yn cael ei wneud gan y brenin. Rhoddwyd ffyrdd gwahanol i'r rhwydwaith ffyrdd a dylid eu hadeiladu gyda lled. Galway diwydiant teithio i warchod y ffyrdd, mae'r ffyrdd yn y tasgau y brenin swyddogion a ddefnyddir ar gyfer dyletswydd.

ප‍්‍රධාන මාර්ගවල අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම, ඉතා දිගු ප‍්‍රධාන මාර්ග හා අතුරු මාර්ගවල දුර මිනුම් එ්කක ලෙස ගල් කණු සිටුවීම, මගීන්ගේ පරිහරණය සඳහා ළිං, පොකුණු, කුඩා වැව් ඉදි කිරීම ද විශේෂ ස්ථානවල සහ මංසන්ධිවල ගස් රෝපණය කිරීම, අවශ්‍ය ස්ථානවල ආරක්ෂිත කුටි ඉදි කිරීම, පළතුරු උයන් මග දෙපස පිහිටුවීම ආදිය රජු විසින් කළ යුතු බව සඳහන් වේ. චීනයේ ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ තුන්වන ශත වර්ෂයේ දී Chhang-an අගනගරයේ මාර්ග ඉදි කිරීම් පිළිබඳ ව තොරතුරුවල ප‍්‍රධාන මාර්ගවල ගස් සිටිවන ලද්දේ අඩි 30ක පරතරයකින් බව වාර්තා වේ. අම්බලම් හෝ විශ‍්‍රාමශාලා පිහිටුවීම යම් නිශ්චිත දුර ප‍්‍රමාණයකට අනුව පිහිටුවන ලදී. මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ ප‍්‍රධාන මහා මාර්ගය වූ පාටලීපුත‍්‍ර නගරයේ සිට පෙෂවෝර් දක්වා වූ මාර්ගයේ (Grand trunk road) සෑම සැතපුම් 1.5 (helf korsa), Roedd pererinion wedi'u sefydlu. Ar gyfer pob milltir 3 ar ochr arall y ffordd (un korsa) Dywedir bod planhigyn wedi ei blannu. Mae adfeilion yr Ambalum sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith ffyrdd hanesyddol yn perthyn i hen gyfnod Kandyan. Mae'r ffordd bresennol Kurunegala-Anuradhapura yn debyg iawn i'r hen ffordd. Mae llwybr yr hen ffordd i Daladagama o Padeniya Daladagama yn y drefn honno, Balalla, Kumbukwewa, wedi ei leoli lle ambalamas y Padeniya bach a bwlch filltir gyda 1.5 am. Mae'r Ambalam hwn yn ffactor allweddol wrth barhau amserau Kandyan fel y prif ffyrdd.

Stryd yn nhref Polonnaruwa

Mae'n bosibl tybio bod yr un dulliau gweinyddol yn eu lle ar gyfer adeiladu a chynnal y system ffyrdd hanesyddol yn Sri Lanka. Dyma rai o brif swyddogaethau'r Mahavamsa, gan gynnwys y llenyddiaeth ar y ffynonellau a'r arysgrifau, yn ogystal â'r data a ddatgelir yn yr archwiliadau. Yn ôl Fa-Fauns, mae synagogau dinas Anuradhapura wedi'u sefydlu ac fel y crybwyllwyd yn Mahavamsa King Vijayabahu yr 1 Sefydlwyd 1055-1110 (XNUMX-XNUMX) yn ninas Polonnaruwa a synagogau sefydledig ar gyfer y mynachod a fynedodd y pedair ochr. Mae'r wybodaeth hon yn dystiolaeth o ddefnydd India o ddulliau Indiaidd. Yn ôl y rheolau economeg, dywedir bod y Brenin Chantagupta wedi sefydlu'r synagogau yn y ddinas i ddarparu ar gyfer yr amrywiol offeiriaid crefyddol sy'n dod i'r ddinas ac roedd Ymerawdwr Asoka yn parhau i wneud y gwaith. Yn ôl Fa-Fauns, mae synagogau dinas Anuradhapura wedi'u sefydlu ac fel y crybwyllwyd yn Mahavamsa King Vijayabahu yr 1 (C. 1055 1110-) synagog sefydlwyd ar gyfer y pedwar mynachod sy'n dod yn hyd y nodweddion ddinas yn Polonnaruwa. Dharmāgāra AHAs i fynachod o amgylch y terfynau ddinas yn brif ffyrdd y ddinas y rhanbarth, y ffyrdd a'r synagog AHAs ambalamas ffactorau o'r fath yn yr isadeiledd. Parakramabahu I o 1 Givana Dharmashala er budd yr mynachod yn y ddinas, yn ogystal â nodweddion trefol eraill megis ffyrdd a strydoedd yn y ddinas.

King Vijayabahu yr 1 Ar y ffordd Sri Pada "Gadewch i ni gael Gauweaka Kansai gyda ni” යනුවෙන් අඹගමුව පර්වත ලිපියේ රජරට සිට ශ‍්‍රීපාද මාර්ගයේ අවසාන ගව් පහ අතර ගව්වෙන් ගව්ව දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ. මහාවංශයේ රජු විසින් මෙම දානශාලාවල නඩත්තුව සඳහා ගම් ප‍්‍රදානයන් පිළිබඳ ව තොරතුරු ඇතුළත් වන අතර ඌව රට මාර්ගයේ සහ කෙහෙල්හේනාවල මාර්ගයේ ද දානශාලා කරවූ බව සඳහන් වේ.

Gall Yn ôl y cynlluniau pensaernïol dod i'r casgliad bod yr adfeiliedig ar hyn o bryd yn perthyn i'r ddinas sy'n weddill o dan nawdd y Royal ambalamas y cyfnod hanesyddol trylwyr. Nid oes tystiolaeth o bellteroedd i sefydlu ambalam yn Sri Lanka. Fodd bynnag, a oedd i lawr o Anuradhapura Dakkinadesa Daladagama Padeniya o'r hen ffordd i Daladagama yn y drefn honno, Balalla, Kumbukwewa ambalamas gosod y pellter cyfartalog rhwng ei gilydd yn milltiroedd 1.5. Gellir dod i'r casgliad bod yr Ambalam hwn yn cael ei ddefnyddio'n barhaus fel Prif Ffyrdd sy'n perthyn i oes Kandyan. Sefydlwyd Ambalum mewn man lle y gellid sefydlu cyfleusterau dŵr. Roedd digonedd o gyfleusterau ar gyfer defnyddio teithwyr neu ar gyfer defnyddio teithwyr, coginio a llety. Teithwyr wedi'u coginio eitemau bwyd wedi'u coginio neu fwyd diangen yn y cyfnod hir. arysgrifau CE 8 10-ganrif bilibat, bilisāl wedi cyfeirio at y bwyd wedi'i goginio torri a bwyd sy'n synhwyro. Defnyddir yr un fath a phoblogaidd yn yr un synnwyr heddiw.

තොටමුණු ආසන්නයේ මෙන් ම ප‍්‍රධාන විහාරාරම ආසන්නයේ ද, නගර සීමාවන්හි ද, අම්බලම් පිහිටුවා තිබීම ඓතිහාසික මාර්ග පද්ධතියේ සුලභව දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. එය කාලීන අවශ්‍යතාවක් ව පැවතියේ දුර ගමන්වල දී රැය ගත කිරීම සහ ගංගාවන් හරහා යානොහැකි තරමට ගඟදිය වැඩිවන අවස්ථාවල දී ජලය බැස යනතෙක් නවාතැන් ගැනීමත් ආදී ස්වාභාවිකත්වයට ගැලපෙන පරිදි සංවිධානගතවීම නිසා ය. 1 වන පරාක‍්‍රමබාහු රජ පොළොන්නරු නගර ප‍්‍රාකාරයට සම්බන්ධ විවිධ වීදි කර වූ බවත්, වීදි දෙපස දෙමහල්, තුන්මහල් ප‍්‍රාසාද සහ සල්පිල් ඉදිකොට වීදි අලංකාර කර තිබු බවත් දිනපතා ඇත්, අස්, රිය, පාබල යන චතුරංගණි සේනා වීදිවල සංචාරය කළ බවත් මහාවංශය සඳහන් කරයි. මේ කාලය තුළ රජු විසින් අනුරාධපුර නගරයේ පෙර රජවරුන් විසින් කරවන ලද වීදි ද, ප‍්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බව ද, මහාවංශයේ සඳහන් ව ඇත.

Mae'r ffeithiau am adeiladu Ambalum a phontydd dan y nawdd Brenhinol Parākramabāhu o 2 (1236-1270) yn ystod teyrnasiad King Dutugemunu. Mae'r Mahavamsa yn nodi bod y Brenin wedi bodoli mewn sawl rhan o'r ynys ac wedi gwneud pontydd a thorri'r Mahavamsa. Brenin Devapathiraja Os byddwch yn kaṇamædiri seneviyā gan Road Pada, Ulapane Ambagamuwa, lle mae pontydd pren a'r blogwyr sy'n cwmpasu'r to yn cael ei ddefnyddio. Gellir tybio bod y system hon yn bodoli tan y cyfnod presennol. Gellir Istanbul yn cael ei ystyried fel yr unig gofeb yn meincnod isel ar gyfer y to pont bren adeiladwyd ar draws y canghennau gallænda Uma Oya Oya i gario .Lawyers. Weithiau, cynhaliwyd gweithgareddau cysylltiedig â ffyrdd gan weinidog neu arolygydd. Nid yn unig o dan nawdd y brenin, mae tystiolaeth hefyd o'r ffaith bod pobl gyffredin yn cyfrannu at adeiladu'r deml. Oherwydd y cyfraniad y pontydd cerrig Royal adeiladu adeiladu pontydd ar y prif ffyrdd a gall y dechnoleg adnabod tebygrwydd. Deall ar feithrin gallu o bontydd yn y pontydd ffordd yn anterth y dŵr, perllannau Oya a Yan Oya bod y defnydd o bileri cerrig, y swm a bennir gan yr astudiaeth nid anodd deall pontydd cerrig. Arweiniodd y defnydd o bontydd a gorffeniad y pontydd at ddefnydd o ddulliau pwysig. Yn unol â hynny i'r gogledd a'r dwyrain o'r ffordd a phontydd Malwathu Oya, Kala a radātoṭa pālamkaḍavala Mahakanadarawa a Yan Oya afonydd a adeiladwyd i losgi pontydd a adeiladwyd ar draws y ffordd fawr. Adeiladwyd y prif bontydd hyn ar dair croes-biler. Llai o ddŵr na cludo Aru hir (mahanakadarā chi canghennau'r) ar draws Gogledd Priffyrdd puvarasankulamē amddiffyn amser drwy kāyankānivala drwy ffordd Anuradhapura-Seruvila amddiffyn Kanthale trwy a diogelwch pulliyanpota pontydd groesi'r bont lleihau'r lled yr adeilad ar ddwy golofn .

Gellir olrhain creigiau creigiau hanesyddol yn ôl i bont garreg Mahakanadarawa. Mae pob un ond plac cerrig yn dal i adael ynddo heddiw. Adeiladwyd y bont hwn trwy gangen o'r Canada Ora. Tanc Mahakanadarawa adroddwyd fel y ffynhonnell hanesyddol Mahasen (274-301), fel y'i cofnodwyd gan y brenin Kanāvæva ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. කනාවැව ඉදි කරන ලද්දේ කනදරා ඔයේ ඉහත සඳහන් කළ පාලම ඉදිව තිබුණු අතු ශාඛාව ම හරස් කර ගනිමිනි. වැව ඉදි වීමෙන් පසු අතු ශාඛාව වාන් ඇල බවට පත් වීම නිසා අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් එය වියළි නිම්නයක් ලෙස පැවතිණ. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ අධික වැසි ඍතුවේ දී ගලා යන ජලධාරිතාවට ලක් නොවීම නිසා පාලම හොදින් ආරක්ෂා වී ඇති අතර එ් අනුව පාලම, වැව තැනීමට පෙර ඉදි කරන ලද බව සනාථ වේ. අද අප දකින කනදරාවැව ඓතිහාසික යුගයේ මෙන්ම නිදහසින් පසු කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති යටතේ ද විශාල කරන ලද්දකිි. මෙම පාලම්, ශ‍්‍රී ලංකා ඉදි කිරීම් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස ස්ථාවර බැමි බැදීමේ තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයන් භාවිතය හා සමගාමී ව ක‍්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන ශත වර්ෂය හා ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 1 වන ශත වර්ෂ අතර කාල පරාසයට අයත් වූවා විය හැකි ය.

Cerrig creigiog wedi'i dreillio a cherrig cywrain

Rhyngddelwyd y colofnau cerrig a'r blociau o bontydd trwy gerrig pilari cerrig gyda fflamiau, placiau, a thyllau wedi'u taro. Gwelir gât dwyreiniol y Dwyrain ar lan chwith y bont garreg ar y lan chwith. Mae'r bont bont yn Yang-oya, wedi'i gysylltu â phrif ffordd y Dwyrain, wedi'i leoli ym mont graig Brahmagagama a chodwyd pyllau yn y platiau craig. Yn syml, gosodwyd cerrig ar y pileri cerrig, ac roedd yn ddigon i adeiladu pontydd cryf. Wrth adeiladu pontydd, roedd trin gweithdrefnau technegol yn cyd-fynd â chyfeiriadedd y dirwedd. Parākramabāhu o 1 රජ සමයට අයත් සේ පෙර පරිච්ෙඡ්දයක දී සාකච්ඡා කරන ලද ගිරිබාවේ කලා ඔය හරහා පිහිටි දැව පාලම, ඔය හරහා විහි දී යන ගල්තලාවේ ස්වාභාවික පිහිටීම මනා ලෙස තාක්ෂණයට නතු කර ගෙන ඉදි කරන ලද්දකි. ඔයේ වම් ඉවුරේ සිට අඩි 6ක් පමණ උසින් යුක්ත ව විහිදී යන ගල් තලාව ක‍්‍රමයෙන් අඩි 17ක් පමණ උපරිම උසක් දක්වා ඉහළ නැග නැවතත් ක‍්‍රමානුකූලව දකුණු ඉවුර දෙසට අඩි 2.5ක් පමණ උසින් යුතුව බෑවුම් වීයයි. ගල් තලාවේ ඇති කණු වළවල් අනුව ගලේ උස් ස්ථානය පාලමේ පාදමක් කර ගනිමින් දෙපසට විහි දී යන ලෙස දැව කණු හා දැව ඵලකයන් යොදා ගනිමින් පාලම ඉදි කර ඇත. ඓතිහාසික යුගය තුළ ගංගා පෝෂක ප‍්‍රදේශයට පතිතවීම සලකන විට පාලමේ මෙම උස් මට්ටම කලා ඔයේ ගලා ගිය ජල ධාරිතාවට ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය වූවා විය හැකි ය. හරස් අතට කණුවලවල් 5ක් බැගින් වූ වළවල් 214ක් මෙම ගල් තලාවේ හඳුනාගත හැකි වේ. දිගින් පළලින් හා ගැඹුරින් අඩියක් වන සමචතුරස්‍රාකාර කණු වළවල් සහ එම ප‍්‍රමාණයන් අඟල් 9 සහ 8 දක්වා වෙනස් වන කණු වළවල් ද වේ. පාලමේ පළල අඩි 26ක් ඉක්මවන අතර දිගින් අඩි 341ක් පමණ වේ. වම් ඉවුරේ ඇති අඩි 18ක් පමණ උසින් යුත් ගල් බැම්මේ අඩි 10ක පමණ කොටසක් ඉතිරි ව ඇති අතර මාර්ගය පස් පුරවා උස් මට්ටමින් තනා තිබිණ. Mahavamsa Fel y crybwyllwyd gan y bont Parakramabahu Seneviruwan Chaturangani cynnal y Celfyddydau Symudol nant 200 cufydd a defnydd cadarn o bren a hoelion yn hir a adeiladwyd dros 20 cufydd o led o hynny.

Mae ffactorau o ran cynnal a chadw systematig y prif ffyrdd yn yr ardal y tu allan i derfynau'r ddinas. Roedd bodolaeth y ffyrdd hynny yn parhau i'w defnyddio. Ffyrdd a Amlygwyd yn Aml Mae tystiolaeth bod traddodiad o adfer y brenin neu'r brenin cyn teithio. Mae'n bosibl cynnal traddodiad yn ôl patrwm hinsoddol yr ynys. Cafodd y Tywysog Dutugemunu ei dynnu oddi ar Anuradhapura a'i drosglwyddo gan Anuradhapura, o Magama i Malaya, i deithio ar fundiau o bikkhus a chewri. Mahavamsa Fe grybwyllir. Parākramabāhu o 1 Mae'r Mahavamsa wedi esbonio bod y milwyr a'r rheilffyrdd yn ofalus yn archwilio'r marciau ffyrdd yn y corff y brenin gyda'r llwybr priodol i fynd â'u dynion. Cyfathrebu goetemig Yn ôl yr adroddiad, y glawiad rheolaidd yn ystod y tymor glaw oedd i olchi i ffwrdd nifer o rwydi mosgitos, muddleu, cau'r llystyfiant, a plygu yn y tymor sych. Felly, oherwydd amodau hinsoddol y wlad, efallai y bydd ffyrdd yn cael eu trwsio yn ystod y tymhorau sych sydd ar ddod ar ôl pob glaw.

Mae'n cynnwys gwybodaeth am weinyddwyr ffyrdd mewn arysgrifau cyn Brahmi sy'n dyddio o'r 3 o'r BCE i 1 vX. Rhwng Mihintale Aneyakuttika ac erthyglau cyn Brahmanig Pakaraadeka Yn cael ei ddyfynnu yn yr erthygl. Paranawithana Mae'r ymadroddiad wedi'i ddiffinio fel yr Arolygydd Ffyrdd. Ymhlith y rhai a gafodd eu hamlosgi mewn erthygl lluosflwydd yn Periyapuliyankulama yn ardal Vavuniya Asaaḍika Ydy'n swyddog. Dyma'r hyn y mae Arolygydd Ceffylau Ceffylau yn ei ddweud. Sivakaaḍika යන නිලය ද ප‍්‍රවාහන පරිපාලන කාර්යයන් හා සම්බන්ධ වේ. කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුඹුරුලෙන පූර්ව බ‍්‍රාහ්මී ලෙන් ලිපියක සඳහන් මෙය දෝලාව හෝ සිවිගේ පරීක්ෂක ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. ක‍්‍රිස්තු පූවර් 3 වන ශත වර්ෂයේ සිට මාර්ග හා සම්බන්ධ සේවාවන් රජුගේ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු වූ බවට සාධකයන් වේ. ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 8 වන ශතවර්ෂයේ සිට 10 වන ශතවර්ෂය දක්වා %C

hysbysebion

SYLWADAU 3

 1. Mae'n haeddu llongyfarch yr awdur am gyfrif manwl y rhwydwaith ffyrdd yn yr hen Sri Lanka. Mae'r pwnc wedi cael ei archwilio'n dda yn rhanbarth Anuradhapura yn arbennig.

  Ond mae angen gwirio a gwirio'r materion canlynol neu eu hychwanegu i wella'r ysgrifennu gwerthfawr hwn.
  1) Mae'r map cyntaf o Anuradhapura yn dangos y cyfarwyddiadau yn glir. Ond mae'r ffordd i Dambakole Patuna i'w weld yn y cyfeiriad gogledd-ddwyrain yn lle'r gogledd. Dangosir y ffordd i Mahatittha yng nghyfeiriad y Gogledd yn lle Gogledd Orllewin. Mae angen gwirio'r ffyrdd eraill hefyd.
  2) Pwnc yr ysgrifenniad yw 'The Road Network'. Ond mae'r pwyslais yn bennaf ar 'Stone Bridges neu Gal-Paalamas'. Ni ysgrifennwyd llawer ar y ffyrdd.
  3) Mae dyfodiad Maha Rahath Theraniya Sangamitta cael ei grybwyll yn gywir fel ffactor pwysig sy'n berthnasol i'r ffyrdd. Roedd wedi dod i ben ac yn pasio drwy Thantirimale (25 km i'r Gogledd Orllewin o Anuradhapura) a elwir ar y pryd fel Thiwakka Bamunu Grama. Mae'n hysbys hefyd bod un o'r aneddiadau cyntaf ar ôl dyfodiad Vijaya oedd Upatissa Grama sy'n cael ei adnabod heddiw fel Vilacchiya lleoli 15 km i'r Gogledd Orllewin o Anuradhapuara. Mae'n weddol amlwg fod y brif ffordd o Dambakola Patuna wedi bod trwy'r Thiwakka Bamunu Grama (Thantirimale) a Upatissa Grama (Vilachchiya) gall y ddau ohonynt yn cael eu cyrraedd drwy'r ffordd Arippu sy'n arwain tuag at Mahathitha Port. Mae'n werth gwirio a yw'r ffordd o'r Gogledd (Dambakola Patuna) oedd drwy Thantirimale a Vilachchiya.
  4) Gwelir bod y rhwydwaith ffyrdd i'r Gogledd-Orllewin o Anuradhapura yn gymharol fwy cymharol oherwydd nifer o ffactorau megis Mal Watu Oya, Mahatitta
  Port, Thambapanni, Kudiramale, Thivakka Grama, Upatissa Grama, confluence Arippu,
  teyrnas Vijaya ac Anuradha Grama.

Sylwadau ar gau.